Jon­ge­tje uit Bosnië blijkt men­se­lij­ke mag­neet

Times of Suriname - - PANORAMA -

Hij is kern­ge­zond en toch blij­ven me­ta­len ob­jec­ten zo­als le­pels en munt­jes ‘plak­ken’ op zijn li­chaam. De 5-ja­ri­ge Er­man De­lic uit Bosnië-Her­zeg­o­vi­na wordt ook wel de men­se­lij­ke mag­neet ge­noemd. Zijn su­per­krach­ten ma­ken van de jon­gen een wa­re in­ter­net­sen­sa­tie. ‘Kijk ma­ma, ik ben een mag­neet­man!’ Moe­der De­lic moet vreemd op­ge­ke­ken heb­ben bij die woor­den. In een vi­deo die het in­ter­net over­gaat is te zien hoe le­pels en munt­jes op het li­chaam van het jon­ge­tje blij­ven han­gen. De beel­den zijn ge­maakt en on­li­ne ge­zet door zijn fa­mi­lie. Sinds­dien is het mag­neet­jon­ge­tje dui­zen­den ke­ren be­ke­ken. Aan het ein­de van het film­pje han­gen wel 13 munt­jes, een vork en drie le­pels aan zijn borst. Er­man ont­dek­te zijn vreem­de ga­ve tij­dens het kij­ken van een te­le­vi­sie­show, zo schrijft de Brit­se krant Dai­ly Mail. Zijn ou­ders gin­gen voor de ze­ker­heid bij de dok­ter langs om er ze­ker van te zijn dat hem niks man­keert. Het 5-ja­ri­ge jon­ge­tje is niet de eni­ge met de­ze on­ge­wo­ne krach­ten. Ook bij de 9-ja­ri­ge Mehmet Sum­bul uit Tur­kije blij­ven me­ta­len spul­len plak­ken. “Men­sen den­ken dat ik een freak ben. Als ik boos ben, dan wordt het mag­ne­ti­sche veld ster­ker”, zei hij eer­der. Blik­jes. De 47-ja­ri­ge Ja­mie Kee­ton heeft van zijn me­di­sche af­wij­king zijn be­roep ge­maakt. Blik­jes blij­ven als een soort mag­neet op zijn ka­le hoofd zit­ten, daar­mee treedt hij op on­der de ar­ties­ten­naam Can Head.

(AD/Foto: Gha­na Mo­vies)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.