Peu­ter moet bla­zen na ‘ver­dacht rij­ge­drag’

Times of Suriname - - PANORAMA -

Geen kind staat bo­ven de wet. Dat wil­de de po­li­tie in het En­gel­se Che­shi­re even dui­de­lijk ma­ken aan de­ze peu­ter in haar speel­au­tootje die ‘ver­dacht rij­ge­drag’ ver­toon­de. Toen de ou­ders aan de agen­ten meld­den dat hun doch­ter toch wel ‘en­ke­le fles­sen’ ge­nut­tigd had, be­slo­ten de agen­ten tot hi­la­ri­teit van de buurt een adem­test af te ne­men bij de klei­ne. Ze werk­te goed mee en blies en­thou­si­ast in het ana­ly­se- ap­pa­raat. Ge­luk­kig voor de klei­ne sloeg de me­ter niet uit naar straf­ba­re waar­den. De po­li­tie liet al snel we­ten dat het om een grap ging en leg­de uit dat de ac­tie voor­al be­doeld was om good­will te kwe­ken in de buurt: “Dit vin­den wij een mooi voor­beeld van agen­ten die aan­to­nen ook ge­woon men­sen te zijn en die wil­len pra­ten met al­le men­sen in de maat­schap­pij, on­ge­acht hun leef­tijd’’.

(RTL NIEUWS/Foto:rtl

nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.