EU heft im­mu­ni­teit Jean-Ma­rie Le Pen op, ver­vol­ging stap dich­ter­bij

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Het Eu­ro­pees par­le­ment heeft dins­dag de par­le­men­tai­re on­schend­baar­heid van Jean-Ma­rie Le Pen op­ge­he­ven. Daar­door kan de Fran­se jus­ti­tie de 88-ja­ri­ge op­rich­ter van het ex­treem­recht­se Front Na­ti­o­nal (FN) ver­vol­gen voor an­ti­se­mi­ti­sche uit­la­tin­gen.

Als eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër kan Le Pen niet zo­maar wor­den ver­volgd. Daar­voor is groen licht no­dig van zijn col­le­ga’s. Op aan­be­ve­ling van de ju­ri­di­sche dienst, een ad­vies­or­gaan van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, stem­den de eu­ro­par­le­men­ta­ri­ërs dins­dag in met de op­hef­fing van Le Pens im­mu­ni­teit.

“De par­le­men­tai­re laf­heid heeft de vrije hand ge­kre­gen”, re­a­geer­de Le Pen via Twit­ter. “Een waar­lijk stel lar­ven.” Le Pen zit als on­af­han­ke­lijk po­li­ti­cus in het eu­ro­par­le­ment, sinds hij door zijn doch­ter Ma­ri­ne uit de par­tij werd ge­zet. De Fran­se jus­ti­tie, die de EU om de maat­re­gel had ver­zocht, wil Le Pen ver­vol­gen voor zijn uit­spraak die hij deed in ju­ni 2014. In een film­pje, dat op de web­si­te van FN ver­scheen, re­a­geer­de Le Pen op kri­tiek van de Frans-Jood­se zan­ger Pa­trick Bru­el. “De vol­gen­de keer bou­wen we wel weer een oven.”

Het dwong doch­ter Ma­ri­ne er­toe haar va­der pu­blie­ke­lijk af te val­len. Het Eu­ro­pees Par­le­ment oor­deel­de dat de uit­la­tin­gen in­drui­sen te­gen de waar­den van een eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër en dat zijn on­schend­baar­heid hem geen vrij­brief geeft voor smaad en het aan­zet­ten tot haat. De EU buigt zich ook over een even­tu­e­le op­hef­fing van de on­schend­baar­heid van Ma­ri­ne Le Pen

De ju­ri­di­sche dienst be­kijkt ook een even­tu­e­le op­hef­fing van de on­schend­baar­heid van Ma­ri­ne Le Pen. De Fran­se jus­ti­tie open­de in 2015 een on­der­zoek naar de hui­di­ge FN-lei­der, na­dat ze op Twit­ter fo­to’s had ge­deeld van moor­den ge­pleegd door Isla­mi­ti­sche Staat. Ze plaatste on­der meer een fo­to van de ont­hoof­ding van de Ame­ri­kaan­se jour­na­list Ja­mes Fo­ley. Het kan nog maan­den du­ren voor­dat de ju­ri­di­sche dienst zich over Ma­ri­ne Le Pens im­mu­ni­teit uit­spreekt. Le Pen se­ni­or staat be­kend als een po­li­ti­cus die de con­tro­ver­se niet schuwt. Hij is in het ver­le­den re­gel­ma­ti­ge be­schul­digd van ra­cis­me en an­ti­se­mi­tis­me. Om te bre­ken met die du­bi­eu­ze par­tij­ge­schie­de­nis zet­te Ma­ri­ne Le Pen haar va­der in 2011 bui­ten­spel. On­der haar lei­ding groei­de FN uit tot een par­tij met bre­de steun on­der de Fran­se be­vol­king.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.