Straf­zit­tin­gen van­gen van­af woens­dag aan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie zegt aan de krant dat er van het oud-ge­bouw van het Hof van Jus­ti­tie aan de Ta­ma­rin­de­laan en een deel van het oud-par­ket­ge­bouw aan de Hen­ck Ar­ron­straat ge­bruik­ge­maakt zal wor­den om de straf­zit­tin­gen te hou­den. Ze geeft aan dat de zit­tin­gen op woens­dag weer zul­len aan­van­gen.

Het oud-ge­bouw van het hof wordt maan­dag op­ge­le­verd door het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken. Van Dijk-Si­los zegt dat Jus­ti­tie het oud-par­ket­ge­bouw zelf re­no­veert. “We ma­ken alles klaar dat ze woens­dag kun­nen be­gin­nen met het wer­ken.” Ze zegt dat er geen straf­zit­tin­gen meer zul­len wor­den ge­hou­den in het ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat. Het ge­bouw loopt bij re­gen­val on­der wa­ter en heeft geen goe­de ver­lich­ting. De air­co’s doen het ook niet. Het pand heeft geen vloer­be­dek­king en het stinkt. De grif­fiers heb­ben maan­dag het werk neer­ge­legd om­dat ze on­der de­ze er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den niet wil­len wer­ken. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt aan de krant dat de ad­vo­ca­tuur wel blij is dat er een op­los­sing is ge­von­den. Ze hoopt dat dit een tij­de­lij­ke op­los­sing blijft en dat het ge­rechts­ge­bouw aan de Mgr Wul­fingh­straat zo snel als mo­ge­lijk in ge­bruik wordt ge­no­men. Lal­ji merkt op dat de re­ge­ring en jus­ti­tie­mi­nis­ter oog en oor heb­ben ge­had voor de si­tu­a­tie waar­in de straf­rechts­ple­ging plaats­vond en dat er een op­los­sing is ge­ko­men. Ze zegt dat uit­stel van za­ken tot na­der or­der de­ze week met zich heeft mee­ge­bracht dat de ar­res­tan­ten in on­ze­ker­heid ver­ke­ren. Bo­ven­dien zijn meer dan hon­derd straf­za­ken op­ge­sta­peld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.