Nog geen boe­te­be­ta­ling met pin­pas bij VHT

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij het Ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me is er nog geen boe­te be­taald met een pin­pas. Po­li­tie-in­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt dat vo­ri­ge week de in­ge­bruik­na­me van het POS (Point of Sa­le)-ap­pa­raat voor het be­ta­len van een boe­te met een pin­pas heeft plaats­ge­von­den.

Hij denkt dat de men­sen nog geen ge­bruik heb­ben ge­maakt van dit ap­pa­raat, om­dat de­ze mo­ge­lijk­heid nog nieuw is in Su­ri­na­me waar­door de men­sen nog er­aan moe­ten wen­nen. Vol­gens hem kan het ook er­aan lig­gen dat de sa­la­ris­sen nog niet zijn ge­stort. Hij ver­wacht dat de men­sen na het ont­van­gen van hun sa­la­ris wel van de­ze mo­ge­lijk­heid ge­bruik zul­len ma­ken. De man­schap­pen van in­spec­teur To­lud gaan bij ver­keers­con­tro­les met het POS­ap­pa­raat de straat op. In­dien ie­mand is be­keurd voor een ver­keers­over­tre­ding, wordt de per­soon de­ze mo­ge­lijk­heid van het be­ta­len van de boe­te met een pin­pas ook voor­ge­hou­den. “Er wordt nu een pi­lot ge­draaid. We be­kij­ken hoe het in de toe­komst zal wer­ken.” Het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie en het Open­baar Mi­nis­te­rie zijn met de in­ge­bruik­na­me van het POS-ap­pa­raat over­ge­gaan op de in­ter­na­ti­o­na­le stan­daar­den voor het elek­tro­nisch in­nen van boe­te­gel­den.

De po­li­tie meld­de eer­der dat de­ze toe­voe­ging aan de mo­ge­lijk­he­den voor het be­ta­len van boe­te­geld komt door­dat er ve­le klach­ten bin­nen­kwa­men van over­tre­ders die van het kast­je naar de muur wer­den ge­stuurd om hun boe­te te vol­doen. Uit wre­vel be­ta­len zij de boe­te dan niet en wor­den ge­con­fron­teerd met een von­nis, dat hen ver­oor­deelt tot even­tu­e­le hech­te­nis in­dien zij niet ter­stond de boe­te be­ta­len. Ook de af­de­ling Par­ket­wacht, be­last met het in­cas­so van boe­te­gel­den en de af­de­ling Au­to­ma­ti­sche Num­mer­pla­ten Re­gi­stra­tie Sys­teem (ANRS) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me heb­ben een POS-ap­pa­raat ge­kre­gen. ANRS houdt zich be­zig met het re­gi­stre­ren van ken­te­kens van voer­tui­gen waar­van de be­stuur­ders de boe­te van hun eer­der be­ga­ne over­tre­ding niet heb­ben be­taald. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.