Su­ri­na­me blij met goed­ge­keur­de re­so­lu­tie voor OPHEF­fiNG BLOKKADE CuBA

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO/NEW YORK - “Al­le lan­den van de Ca­ri­com, in­clu­sief Su­ri­na­me zijn thans ont­zet­tend ver­heugd dat hun roep voor de ophef­fing van het uni­la­te­ra­le han­dels­em­bar­go te­gen Cuba ein­de­lijk zal wor­den ge­ho­no­reerd.” Zo re­a­geert am­bas­sa­deur Hen­ry Mac Do­nald van­uit het hoofd­kwar­tier van de Ver­e­nig­de Na­ties (VN) in New York op het his­to­ri­sche mo­ment waar­bij de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka niet heeft mee­ge­daan aan de stem­ming voor een mo­tie van de Vei­lig­heids­raad waar­in het land wordt op­ge­roe­pen de eco­no­mi­sche blokkade te­gen Cuba op te hef­fen. Su­ri­na­me heeft voor de mo­tie ge­stemd. “Hoe­wel het nog niet de­fi­ni­tief is, heeft pre­si­dent Oba­ma met dit be­sluit dui­de­lijk la­ten blij­ken de­ze kwes­tie aan het ein­de van zijn twee­de zit­tings­ter­mijn de­fi­ni­tief te wil­len op­los­sen”, zegt Su­ri­na­mes am­bas­sa­deur bij de VN. De Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Vei­lig­heids­raad, die uit 193 le­den be­staat, nam de­ze week met 191 stem­men de re­so­lu­tie aan. De VS en Is­ra­ël die tien­tal­len ja­ren ophef­fing van de blokkade heb­ben te­gen­ge­hou­den, heb­ben zich de­ze keer stil­ge­hou­den. Het stem­ge­drag van de VS en Is­ra­ël kwam als ver­ras­sing voor de ove­ri­ge VN­lan­den. Die had­den dit be­sluit niet zien aan­ko­men. Is­ra­ël stem­de vo­rig jaar nog te­gen de re­so­lu­tie die 24 keer in stem­ming werd ge­bracht de af­ge­lo­pen 25 ja­ren. “De Ame­ri­kaan­se re­ge­ring heeft door zich van stem­ming te ont­hou­den, een dui­de­lijk sig­naal aan de we­reld­ge­meen­schap ge­ge­ven, dat zij me­nens is de bi­la­te­ra­le re­la­tie met Cuba die reeds lan­ger dan 50 ja­ren ern­stig ge­span­nen is, de­fi­ni­tief te her­stel­len. Hier­mee komt er een ein­de aan het lang­ste di­plo­ma­tie­ke en eco­no­mi­sche ge­schil tus­sen twee lan­den op het wes­te­lijk half­rond”, zegt Mac Do­nald. “Bij het ein­de van de Kou­de Oor­log met de val van de Ber­lijn­se muur in 1985, kon nie­mand ver­moe­den dat het nog lan­ger dan 30 ja­ren zou du­ren, voor­dat de re­la­tie tus­sen de­ze twee voor­ma­li­ge bond­ge­no­ten Cuba en de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka zou wor­den her­steld”, al­dus Mac Do­nald van­uit de per­ma­nen­te mis­sie van Su­ri­na­me bij de VN. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.