Su­ri­na­me heeft bin­nen­kort toe­ris­me­wet

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Su­ri­na­me zal zich bin­nen niet al te lan­ge tijd een land met een toe­ris­me­wet noe­men. Mi­nis­ter An­dy Rus­land van Trans­port Com­mu­ni­ca­tie en Toe­ris­me ver­ze­kert dat de aan­na­me van de­ze wet die al ja­ren het pad af­legt tus­sen het mi­nis­te­rie, de toe­ris­me­sec­tor, de Staats­raad en het par­le­ment bin­nen­kort een feit wordt. “Ei­gen­lijk is het dat we die niet heb­ben.” Rus­land heeft hier­over een ge­sprek ge­had met par­le­ments­voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Simons en zegt dat er bin­nen­kort schot in de zaak komt.

Zon­der de­ze wet wil­len de ac­to­ren in het toe­ris­me niet mee­wer­ken aan het in­voe­ren van stan­daar­den in de­ze sec­tor. Het ge­volg hier­van is dat de in­ter­na­ti­o­na­le toe­rist niet weet wat hij of zij kan en mag ver­wach­ten in Su­ri­na­me. Er zijn geen stan­daar­den waar een be­drijf in de toe­ris­me­sec­tor zich aan moet hou­den. “Laat par­ti­cu­lie­ren on­der­ne­men, maar la­ten we de ver­bin­ding ma­ken tus­sen par­ti­cu­lie­ren en over­heid, en laat de over­heid be­sef­fen dat zij fa­ci­li­te­rend moet zijn en zich niet be­zig moet hou­den met al­ler­lei de­tails, maar een gro­te lijn aan maat­re­ge­len tref­fen en con­struc­ties ma­ken waar­bij men­sen in­der­daad de lust heb­ben om naar Su­ri­na­me te ko­men.” De par­ti­cu­lie­re sec­tor is vol­gens de be­winds­man in staat om de toe­ris­ten te voor­zien van de leu­ke din­gen in het le­ven. De mi­nis­ter zei dat de par­ti­cu­lie­re sec­tor hem rug­gen­steun geeft in dis­cus­sie te tre­den met de over­heid, zo­dat de toe­gang tot Su­ri­na­me ver­groot wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.