Ar­beid mo­bi­li­seert baan­ver­lie­zers voor te­rug­keer op ar­beids­markt

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een gro­te groep van ont­sla­gen ar­bei­ders van de Su­ral­co heeft met suc­ces de trai­nin­gen Ba­sis Koel­tech­niek en Gas, Wa­ter en Sa­ni­tair (GAWASA) van de Stich­ting Ar­beids­mo­bi­li­sa­tie en Ont­wik­ke­ling (SAO) af­ge­rond. Som­mi­ge ex­su­ral­co­niers heb­ben bei­de trai­nin­gen ge­volgd. In to­taal zijn er 83 cer­ti­fi­ca­ten uit­ge­reikt. Mi­nis­ter Soe­war­to Moe­stad­ja van Ar­beid zei bij de­ze ge­le­gen­heid dat de op­ge­da­ne vaar­dig­he­den nieu­we mo­ge­lijk­he­den bie­den aan de ex-su­ral­co­niers om op de ar­beids­markt aan de slag te gaan als werk­ne­mer of als klei­ne zelf­stan­di­ge. Dit meldt het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt.

Moe­stad­ja die zich in­zet voor een wel­zijns­sa­men­le­ving ziet ar­beid als fun­da­ment hier­van. Hij zal zich daar­om on­ver­moeid in­span­nen om de be­roeps­be­vol­king het recht op ar­beid te la­ten be­le­ven. In lijn met de­ze ge­dach­te­gang kan het vol­gens de be­winds­man niet zo zijn dat per­so­nen die hun baan heb­ben ver­lo­ren aan hun lot wor­den over­ge­la­ten door de over­heid of door het be­drijf waar­voor ze ge­werkt heb­ben.

In het ge­val van de ex-su­ral­co­niers heeft de Su­ral­co de ver­ant­woor­de­lijk­heid ge­dra­gen om de kos­ten van de­ze trai­ning op zich te ne­men. De mi­nis­ter is in­ge­no­men met het feit dat de Su­ral­co zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid naar zijn ex-werk­ne­mers toe niet heeft af­ge­scho­ven op slechts de over­heid. Hij ver­wacht dat ook an­de­re be­drij­ven, die nood­ge­dwon­gen per­so­neel heb­ben moe­ten af­vloei­en, ook hun ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men.

Voor wat de rol van de over­heid be­treft naar per­so­nen toe die baan­loos zijn of die hun baan zijn kwijt­ge­raakt als ge­volg van de hui­di­ge eco­no­mi­sche si­tu­a­tie, is het be­leid van de re­ge­ring on­der an­de­re ge­richt op de be­strij­ding van ar­moe­de door zwak­ke huis­hou­dens te ver­ster­ken mid­dels het pro­gram­ma Con­di­ti­o­nal Cash Trans­fer (CCT) dat door het mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken wordt voor­be­reid. Dit pro­gram­ma kan tij­de­lijk een ver­lich­ting be­te­ke­nen voor de­ge­nen die in een si­tu­a­tie van ex­tre­me ar­moe­de te­recht zijn ge­ko­men. Het ligt in de be­doe­ling om per­so­nen die van dit pro­gram­ma ge­bruik wen­sen te ma­ken ook een vak te le­ren zo­dat ze op ter­mijn zelf hun brood kun­nen ver­die­nen om hun ge­zin te ver­zor­gen.

De mi­nis­ter wees ook op het fonds van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie voor het sti­mu­le­ren van on­der­ne­mer­schap. Het fonds moet on­der an­de­re toe­gang ver­schaf­fen tot ka­pi­taal voor star­ten­de on­der­ne­mers even­als de fi­nan­cie­ring van de nood­za­ke­lij­ke door­start van klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven. De­ze voor­zie­nin­gen van de over­heid zul­len sa­men met het werk­ge­le­gen­heids­be­leid van het mi­nis­te­rie me­de moe­ten zor­gen voor op­ti­ma­le mo­bi­li­sa­tie van on­ze be­roeps­be­vol­king voor de zo ge­wens­te ont­wik­ke­ling van ons land. Man­po­wer is vol­gens hem een be­lang­rijk fac­tor voor het wel­sla­gen van het Sta­bi­li­sa­tie- en Her­stel­plan 2016-2018 (SHP) en het Ont­wik­ke­lings­plan 20172021. Het be­leid van de re­ge­ring zal daar­om een in­te­gra­le aan­pak heb­ben. Voor wat het Mi­nis­te­rie van Ar­beid be­treft zal mid­dels her­scho­lings-, bij­scho­lings en om­scho­lings­pro­gram­ma’s ge­tracht wor­den om baan­ver­lie­zers de mo­ge­lijk­heid te bie­den om te­rug te ke­ren op de ar­beids­markt. Mid­dels het mo­der­ni­se­ren van de ar­beids­wet­ge­ving zal het mi­nis­te­rie voorts zor­gen voor ar­beids­be­scher­ming en har­mo­ni­sche ar­beids­ver­hou­din­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.