Ka­ne niet op kan­di­da­ten­lijst Bal­lon d’Or

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In En­ge­land had men ver­wacht dat Har­ry Ka­ne wel op­ge­no­men zou wor­den in de kan­di­da­ten­lijst voor de Bal­lon d’Or. Dat de spits van Tot­ten­ham Hot­spur niet bij de der­tig kans­heb­bers zit, heeft vol­gens oud-in­ter­na­ti­o­nal Mar­tin Keown alles te ma­ken met het slech­te op­tre­den van Ka­ne op het EK met En­ge­land in Frank­rijk. Ka­ne werd vo­rig sei­zoen top­sco­rer van de Pre­mier Le­a­gue met 25 doel­pun­ten. Dat blijkt niet ge­noeg om een kans te ma­ken op pres­ti­gi­eu­ze prijs. “Het lijkt vreemd dat de top­sco­rer van een van de groot­ste com­pe­ti­ties uit Eu­ro­pa niet is op­ge­no­men in de lijst, maar hij heeft geen ster­ke in­druk ge­maakt op het EK”, schrijft Keown in zijn co­lumn voor de Dai­ly Mail. “En dat is juist het mo­ment waar­op spe­lers on­der een ver­groot­glas lig­gen. Hij heeft niet het­zelf­de ni­veau we­ten te ha­len als Cris­ti­a­no Ro­nal­do en Ga­reth Ba­le in Frank­rijk.”

“Als hij een goed toer­nooi had ge­speeld, dan was hij ze­ker op­ge­no­men in de kan­di­da­ten­lijst”, ver­volgt Keown. “Men vraagt zich ook af waar­om Ja­mie Var­dy wel kans maakt en Ka­ne niet. Var­dy is een kam­pi­oen, Ka­ne niet. Er zijn ge­noeg spe­lers die geen prij­zen heb­ben ge­won­nen en toch in­di­vi­du­e­le ti­tels pak­ten, maar Var­dy en Riyad Mah­rez wa­ren zo ont­zet­tend cru­ci­aal in het suc­ces van Lei­ces­ter Ci­ty. Daar­naast heeft Var­dy zich­zelf ook la­ten zien op het EK.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.