Jeugd­dam­mers in­for­me­ren mi­nis­ter Ab­doel­gafoer over WK

Times of Suriname - - SPORT -

DAMMEN - De jeugd­dam­mers San­tosh en Ar­win Bhag­wandas heb­ben sa­men met ver­te­gen­woor­di­gers van de Su­ri­naam­se Dam­bond een be­zoek ge­bracht aan mi­nis­ter Fai­zel Ab­doel­gafoer van Sport- en Jeugd­za­ken. Het be­zoek had een in­for­me­rend ka­rak­ter, daar de spor­ters de mi­nis­ter een beeld wil­den ge­ven over de wed­strij­den en in­span­nin­gen. Quin­cy Nga­wik­ro­mo, die het be­zoek niet kon bij­wo­nen, werd ver­te­gen­woor­digd door de dam­mers die zul­len deel­ne­men aan het Jeugd We­reld­kam­pi­oen­schap Dammen in Tur­kije dat tus­sen 30 ok­to­ber tot en met 5 no­vem­ber ge­hou­den zal wor­den. Voor­zit­ter Frank Lo Kim Lin en on­der­voor­zit­ter Jo­hn Has­rat van de Su­ri­naam­se Dam­bond heb­ben aan­ge­ge­ven dat een kweek­vij­ver no­dig is bin­nen de­ze tak van sport. Als voor­beeld heb­ben zij de Kon Na Wan cen­tra aan­ge­haald, waar jon­ge­ren in de mid­dag­uren bij­een­ko­men voor spor­ten jeug­dac­ti­vi­tei­ten.

Vol­gens mi­nis­ter Ab­doel­gafoer is het be­lang­rijk om aan­dacht te be­ste­den aan al­le tak­ken van sport en voor­al de dam­sport. Door­dat dammen een denk­sport is, kan dat ve­le voor­de­len heb­ben voor de jeugd. De mi­nis­ter vindt ook dat de meis­jes op de voor­grond moe­ten wor­den ge­plaatst. “Wij moe­ten on­ze jeugd op­voe­den met sport, zo­dat wij ge­vorm­de bur­gers heb­ben met dis­ci­pli­ne en goe­de ge­zond­heid”, be­na­drukt Ab­doel­gafoer.

Ar­win Bhag­wandas is van­af 2011 ac­tief in het dammen en heeft deel­ge­no­men aan een aan­tal com­pe­ti­ties. San­tosh, de broer van Ar­win, is al zes jaar ac­tief be­zig met dammen. El­ke dag be­steedt hij min­stens twee uren daar­aan. Hij is van me­ning dat dammen in Su­ri­na­me niet vol­doen­de wordt be­licht. Zo­wel Ar­win als San­tosh heeft be­loofd zich in te zet­ten om met me­dail­les naar Su­ri­na­me te­rug te ke­ren. Aan het eind van het ge­sprek moch­ten de jeugd­dam­mers een en­ve­lop­pe met in­houd in ont­vangst ne­men van de mi­nis­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.