Viet­nam on­der­schept op­nieuw gro­te la­ding ivoor Hon­der­den men­sen op straat na aard­be­vin­gen Mid­den-Ita­lië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - De drie aard­be­vin­gen in Mid­den-Ita­lië van woens­dag­avond heb­ben geen do­de­lij­ke slacht­of­fers ge­ëist. Des­on­danks is de scha­de aan­zien­lijk.

Meer­de­re hui­zen en ge­bou­wen zijn in­ge­stort of ver­to­nen scheu­ren in de re­gio’s Um­brië, Mar­chia en La­zio. Hon­der­den men­sen mo­gen van­we­ge de scha­de niet te­rug naar huis. Vier men­sen lie­pen flin­ke ver­won­din­gen op en tien­tal­len an­de­ren raak­ten licht­ge­wond. Red­dings­wer­kers heb­ben ver­schil­len­de men­sen die vast­za­ten in huis we­ten te be­vrij­den. Ver­schil­len­de ste­den heb­ben een nood­ver­blijf voor slacht­of­fers in­ge­richt, maar ve­len moesten de nacht in de stro­men­de re­gen door­bren­gen om­dat het voor de au­to­ri­tei­ten te laat was om nog voor nood­voor­zie­ning te zor­gen. Dui­zen­den men­sen brach­ten uit voor­zorg de nacht in hun au­to door. In de re­gio heerst angst na de ver­woes­ten­de aard­be­ving op 24 au­gus­tus in de­zelf­de re­gio, waar­bij bij­na drie­hon­derd men­sen om het le­ven kwa­men.

Gis­te­ren ble­ven veel scho­len uit voor­zorg ge­slo­ten. Meer­de­re zie­ken­hui­zen zijn ge­deel­te­lijk ge­ë­va­cu­eerd van­we­ge de scha­de. In een pe­ri­o­de van twee uur von­den drie be­vin­gen plaats op een diep­te van on­ge­veer tien ki­lo­me­ter. De eer­ste be­ving had een mag­ni­tu­de 5.4, waar­op veel men­sen hun huis ont­vlucht­ten. De twee­de was met een mag­ni­tu­de van 6.1 krach­ti­ger. En­ke­le uren la­ter volg­de nog een na­schok van 4.9. Seis­mo­lo­gen ver­moe­den dat de nieu­we be­vin­gen een ge­volg zijn van de ramp in au­gus­tus. Ita­lië be­vindt zich op twee breuk­lij­nen. Hier­door wordt het land va­ker ge­trof­fen door be­vin­gen. (NU.nl) VIET­NAM - De Viet­na­me­se dou­a­ne heeft in de ha­ven van Ho Chi Minh­stad bij­na een ton ivoor on­der­schept. Het is de der­de gro­te vangst in een maand.

De la­ding zat ver­stopt tus­sen boom­stam­men, meld­de de dou­a­ne gis­te­ren. Dit is een ge­brui­ke­lij­ke wij­ze om ivoor te smok­ke­len. Viet­nam is een po­pu­lai­re door­voer­plaats voor de slag­tan­den. Smok­ke­laars ge­brui­ken het land om het ma­te­ri­aal van Afri­ka naar de an­de­re de­len van Azië te bren­gen.

“De­ze la­ding was niet al­leen voor Viet­nam be­doeld”, zegt een dou­a­ne­of­fi­cier te­gen AFP. Vol­gens lo­ka­le me­dia is de la­ding af­kom­stig uit de Ke­ni­aan­se stad Mom­bas­sa en was de be­oog­de eind­be­stem­ming Ma­lei­sië. De vracht brengt het to­ta­le aan­tal on­der­schep­te ivoor de­ze maand op 3,5 ton.

Viet­nam ver­bood de ivoor­han­del in 1992, maar win­kels in het land ver­ko­pen nog steeds ivoor van voor die tijd. Bo­ven­dien kan de zwar­te han­del we­lig tie­ren van­we­ge de zwak­ke hand­ha­ving. Viet­nam houdt op 17 en 18 no­vem­ber een in­ter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over de il­le­ga­le han­del in pro­duc­ten af­kom­stig van be­dreig­de dier­soor­ten. (NU.nl)

Red­dings­wer­kers heb­ben ver­schil­len­de men­sen die vast­za­ten in huis we­ten te be­vrij­den.

(680 News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.