De on­be­ken­de ge­vol­gen van pso­ri­a­sis en ar­tri­tis pso­ri­a­ti­ca

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Sek­su­a­li­teit

Dat pso­ri­a­sis een huid­ziek­te is we­ten de mees­te men­sen wel. Hoe­wel dit vaak wordt ver­ge­le­ken met an­de­re huid­aan­doe­nin­gen zo­als ec­zeem, is het to­taal iets an­ders. En ar­tri­tis pso­ri­a­ti­ca? Dat heeft vast iets met reu­ma en pso­ri­a­sis te ma­ken, toch? Dat klopt, maar er gaat veel meer schuil ach­ter de­ze aan­doe­nin­gen. Er zijn ook min­der be­ken­de klach­ten bij pso­ri­a­sis en ar­tri­tis pso­ri­a­ti­ca. de schaam­te. Ve­len dur­ven zelfs niet naar de huis­arts te stap­pen uit schaam­te voor hun li­chaam. Hun art­sen on­der­schat­ten ook de in­vloed van pso­ri­a­sis en ar­ti­rits pso­ri­a­ti­ca. Se­ri­eu­ze klach­ten die ge­paard gaan met de ziek­te wor­den vaak weg­ge­wuifd als sim­pe­le kwaal­tjes. Ove­ri­gens niet al­leen door de art­sen, ook door hun om­ge­ving. Uit on­der­zoek blijkt dat 44% van de on­der­vraag­den geen sek­su­e­le re­la­tie wil met ie­mand die pso­ri­a­sis heeft. Een zoen op de wang is een stap te ver voor 30% en 28% geeft zelfs geen hand. Dit komt voor­al door on­te­rech­te aan­na­mes over hy­gi­ë­ne en be­smet­te­lijk­heid. Veel men­sen met pso­ri­a­sis en ar­tri­tis pso­ri­a­ti­ca er­va­ren huid­pro­ble­men aan de ge­ni­ta­li­ën. Dit heeft een ne­ga­tie­ve in­vloed op hun seks­le­ven. Zo heb­ben ze meer or­gas­me­pro­ble­men, min­der zin in seks en va­ker sek­su­e­le op­win­dings­pro­ble­men dan pso­ri­a­sis­pa­ti­ën­ten zon­der ge­ni­ta­le klach­ten.

Ar­tri­tis pso­ri­a­ti­ca en pso­ri­a­sis zijn niet be­smet­te­lijk. Geen één vorm van pso­ri­a­sis is be­smet­te­lijk. He­laas wordt dit nog re­gel­ma­tig ge­dacht. Ook dit heeft ef­fect op de ge­moeds­toe­stand van men­sen met de­ze ziek­tes. Schaam­te en de­pres­sie ko­men weer om de hoek kij­ken, voor­al bij jon­ge­ren. Te­gen­woor­dig is er steeds meer in­ti­mi­teit en fy­siek con­tact tus­sen jon­ge­ren on­der­ling, maar de jon­ge­ren met pso­ri­a­sis wor­den toch nog bui­ten­ge­slo­ten. Dat be­paalt een groot deel van het zelf­beeld. Sig­na­len van ge­ac­cep­teerd wor­den zijn na­me­lijk cru­ci­aal voor een ge­zond zelf­ver­trou­wen. Som­mi­ge ko­men zelfs in een so­ci­aal iso­le­ment te­recht door on­juis­te op­vat­tin­gen over hun ziek­te. (MSN.COM/ foto: img.meds­ca­pe.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.