Le­ger des Heils hoopt op on­der­steu­ning jaar­lijk­se kerst­pot­ten­ac­tie

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Le­ger des Heils (LdH) doet dit jaar weer mee met de jaar­lijk­se kerst­pot­ten­ac­tie, zegt Vi­li­ce Tho­mas, ma­joor van het LdH aan de krant. Hij geeft aan dat op 5 no­vem­ber wordt ge­start met de kerst­pot­ten­ac­tie in het ge­bouw van de Ka­mer van Koop­han­del en Fa­brie­ken. De ma­joor spreekt de hoop uit dat on­danks de pre­cai­re si­tu­a­tie waar­in het land nu ver­keert, de ge­meen­schap toch een hel­pen­de hand zal rei­ken naar de men­sen in nood, om­dat de­ze men­sen het nu nog moei­lij­ker heb­ben.

De ma­joor geeft aan dat er vo­rig jaar een be­drag van tus­sen de SRD 150.000 en SRD 175.000 is op­ge­haald. Hij zegt dat het LdH dit jaar hoopt op een be­drag van SRD 300.000, ge­zien het feit dat de sa­men­le­ving op dit mo­ment in moei­lij­ke tij­den zit en de on­der­steu­ning no­dig heeft. Vol­gens Tho­mas moet de sa­men­le­ving voor­al in de­ze moei­lij­ke tij­den sa­men sterk staan. “De ge­meen­schap moet el­kaar on­der­steu­nen en meer lief­de voor el­kaar heb­ben”, al­dus Tho­mas. Hij zegt ver­der dat de sa­men­le­ving in de­ze moei­lij­ke tij­den aan ac­ti­vi­tei­ten moet doen, waar­bij er min­der wordt uit­ge­ge­ven, zo­als het plan­ten van ei­gen ge­was­sen. “Ik ge­loof zon­der eni­ge twij­fel dat er be­te­re tij­den zul­len ko­men”, al­dus Vi­li­ce.

Vol­gens de ma­joor staat het LdH elk jaar weer open voor de ge­meen­schap. Hij zegt dat hij be­grijpt dat er op dit mo­ment een cri­sis heerst en dat meer men­sen zich zul­len op­ge­ven voor kerst­pak­ket­ten. “De no­di­ge on­der­steu­ning van de ge­meen­schap is elk jaar er weer, en wat wij ont­van­gen van de do­na­teurs ge­ven wij weer aan de sa­men­le­ving te­rug”, al­dus Vi­li­ce. Vi­li­ce geeft ver­der aan dat het LdH in 1924 is ge­start met de kerst­pot­ten­ac­tie. Hij zegt dat het LdH over de ge­he­le we­reld men­sen helpt, die het niet zo breed heb­ben. “Er mag vrij­wil­lig goe­de­ren ge­do­neerd wor­den”, al­dus Vi­li­ce. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.