Sa­la­ris­sen zie­ken­huis­per­so­neel tij­dig uit­be­taald

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het per­so­neel van de zie­ken­hui­zen heeft de­ze maand op tijd zijn sa­la­ris ont­van­gen. De mees­te zorg­in­stel­lin­gen be­schik­ten vrij­dag al over hun geld. Een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling, ty­peert An­toi­ne Bra­him, al­ge­meen di­rec­teur van het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo (AZP) de uit­be­ta­ling.

De di­rec­teur zegt dat het Staats­zie­ken­fonds en As­su­ria tij­dig de gel­den heb­ben over­ge­maakt voor het AZP, waar­door de lo­nen en emo­lu­men­ten over de maand ok­to­ber vei­lig ge­steld wa­ren. Be­hal­ve AZP be­schik­ken de werk­ne­mers van het ’s Lands Hos­pi­taal en Sint Vin­cen­ti­us Zie­ken­huis ook over hun geld. Nor­ma­li­ter heb­ben de zorg­in­stel­lin­gen rond eind van de maand pro­ble­men om de lo­nen uit te be­ta­len. De uit­be­ta­ling van lo­nen ge­schiedt in be­paal­de ge­val­len ver­laat. De AZPal­ge­meen di­rec­teur geeft toe dat in de mees­te ge­val­len de zie­ken­hui­zen de eind­jes aan el­kaar moe­ten kno­pen om sa­la­ris­sen te be­ta­len. Hoe­wel het per­so­neel voor eind ok­to­ber al ont­van­gen heeft, zijn de pro­ble­men van de zie­ken­hui­zen nog lang niet op­ge­lost, zegt Bra­him. De mees­te zorg­in­rich­tin­gen zit­ten met het be­ta­len van de lo­pen­de re­ke­nin­gen. Na­dat de lo­nen zijn uit­be­taald, blijft er wei­nig fi­nan­ci­ë­le ruim­te over om on­der an­de­re le­ve­ran­ciers van me­di­sche ver­bruiks­ma­te­ri­a­len te be­ta­len. De zie­ken­huistop­per zegt het nog steeds te moe­ten doen met prij­zen van 3,5 jaar ge­le­den. Hij vraagt zich daar­om af wel­ke on­der­ne­ming on­der de hui­di­ge eco­no­mi­sche si­tu­a­tie kan over­le­ven op ba­sis van ou­de prij­zen of ta­rie­ven. Het is daar­om vol­gens hem niet vreemd dat de zie­ken­hui­zen zul­len aan­stu­ren op een ta­rief­ver­ho­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.