Per­so­neel RGD uit­be­taald

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het per­so­neel van de Stich­ting Re­gi­o­na­le Ge­zond­heids­dienst (RGD) is uit­be­taald. De wer­ker­ne­mers die het wach­ten op hun sa­la­ris zat zijn, heb­ben gis­te­ren een sit­down­ac­tie ge­voerd en de be­doe­ling was om van­daag al­les lam te leg­gen. Ha­riet­te Ne­slo, hoofd Pu­blic Re­la­ti­ons (PR) van de ge­zond­heids­dienst, zegt dat het ge­luk­kig niet zo­ver is ge­ko­men. Er is gis­ter­mid­dag groen­licht ge­ge­ven om de over­ma­king naar de RGD te doen en de sa­la­ris­sen zijn dus vei­lig ge­steld. De over­heid is to­taal nog bij­kans SRD 50 mil­joen ver­schul­digd aan de RGD.

Ne­slo geeft aan dat met de over­ma­king van gis­te­ren, ten­min­ste de sa­la­ris­sen over ok­to­ber in or­de zijn ge­maakt. Het hoofd van de PR geeft aan dat het geld dat de RGD ten goe­de komt, al heel lang niet is over­ge­maakt. Ze haalt aan dat de RGD bij­voor­beeld ba­by­voe­ding van­af het be­gin heeft moe­ten voor fi­nan­cie­ren. De schuld is in­tus­sen op­ge­lo­pen tot SRD 11.5 mil­joen. Daar­naast is er een ach­ter­stand in de over­heids­bij­dra­ge van 2015 van iets meer dan SRD 11 mil­joen en de over­heids­bij­dra­ge van 2016 is nog niet over­ge­maakt.

Rob­by Naaren­dorp, voor­zit­ter van de bond, vindt het erg dat het een ge­woon­te van de re­ge­ring lijkt te wor­den dat wer­kers aan het eind van el­ke maand op de be­del­tour moe­ten. Door dit be­leid kun­nen de in­stel­lin­gen zich vol­gens hem niet con­cen­tre­ren op het ma­ken en uit­voe­ren van be­leid, om­dat ze zich steeds moe­ten con­cen­tre­ren op sa­la­ris­sen. De bonds­voor­zit­ter stoort zich er­aan dat de over­heid de in­stel­ling, die be­last is met de zorg van on- en min­ver­mo­gen­den in een be­de­laar­s­po­si­tie plaatst. Vol­gens Naaren­dorp is het niet de eer­ste keer dat het per­so­neel in de­ze po­si­tie is be­land. “De bom zal eens bar­sten”, waar­schuwt de bonds­voor­zit­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.