On­der­neem­ster be­gint rechts­zaak tE­GEN ‘fiLMMAKEr’

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - On­der­neem­ster CO, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van ad­vo­caat Shan­ti Man­g­re, is een rechts­zaak be­gon­nen te­gen de ko­me­di­ant W, die zich als filmmaker bij haar voor­deed. Ze stond hem USD 10.000 af voor het ver­fil­men van een ko­me­die­film.

De film­op­na­mes zou­den plaats­vin­den in Su­ri­na­me en Aru­ba. De on­der­neem­ster had een con­tract ge­te­kend met W die haar er­van ver­ze­ker­de en over­tuig­de dat hij in staat was een ko­me­die­film te ma­ken. Daar kwam ech­ter niets van te­recht. Na­dat de ei­ser het geld had af­ge­staan, is de filmmaker naar Aru­ba ver­trok­ken. Hij geeft ech­ter geen op­na­mes in Aru­ba ge­maakt. CO wil­de haar geld op den duur te­rug­heb­ben toen ze van de man te ho­ren kreeg dat hij niets wist over het ma­ken van een film. Op ba­sis van het ge­te­ken­de con­tract zijn de on­der­neem­ster en de filmmaker ge­lij­ke part­ners, want de op­breng­sten zou­den ge­lij­ke­lijk (5050%) tus­sen hen wor­den ver­deeld. Ook is in het con­tract op­ge­no­men dat CO de eni­ge spon­sor is en dat W ge­du­ren­de het ma­ken van de film geen an­de­re films zou mo­gen ma­ken. Ad­vo­caat Man­g­re heeft een vor­de­ring in­ge­diend voor CO dat de on­der­neem­ster haar geld te­rug­eist. De filmmaker wil nu ech­ter de film wel ma­ken, maar de on­der­neem­ster wil haar geld te­rug. De man heeft an­de­re spon­so­ren bij de film be­trok­ken, ter­wijl dat op grond van de over­een­komst niet mocht. In ok­to­ber heeft de rechts­zaak te­gen W ge­diend bij de ci­vie­le rech­ter. CO weet niet waar­voor de man de USD 10.000 heeft ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.