1 no­vem­ber: We­reld Ve­ga­nis­me­dag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – No­vem­ber is We­reld Ve­ga­nis­me Maand en om die in te lui­den vie­ren we op 1 no­vem­ber We­reld Ve­ga­nis­me­dag. In 1944 werd na­me­lijk in no­vem­ber

op­ge­richt; een or­ga­ni­sa­tie die ‘ad­vies geeft over ma­nie­ren om dier­vrien­de­lijk te le­ven ten be­hoe­ve van men­sen, die­ren en on­ze pla­neet’.

So­ci­e­ty

Ve­ga­nis­ten ge­brui­ken geen dier­lij­ke pro­duc­ten. Zij eten geen vlees, zui­vel, ei­e­ren, ho­ning of pro­duc­ten waar de­ze dier­lij­ke pro­duc­ten in ver­werkt zit­ten. Daar­naast ge­brui­ken zij ook geen ver­zor­gings­pro­duc­ten, kle­ding of an­de­re ma­te­ri­a­len waar dier­lij­ke pro­duc­ten in zijn ver­werkt, of die op die­ren zijn ge­test. Ook de mo­ti­va­tie waar­om ie­mand kiest voor een le­ven vrij van dier­lij­ke pro­duc­ten ver­schilt per ve­ga­nist. Voor de een tel­len de die­ren het zwaarst, voor de an­der de ge­zond­heid, maar er zijn ook men­sen die er­voor kie­zen van­we­ge het mi­li­eu, ge­loof of le­vens­be­schou­wing.

Er zijn –naast de ‘full ti­me’ ve­ga­nist– veel ver­schil­len­de soor­ten & stro­min­gen die dicht te­gen het ve­ga­nis­me aan­lig­gen of on­der ve­ga­nis­me ge­re­kend kun­nen wor­den. De­ze zijn on­der te ver­de­len in ver­schil­len­de ca­te­go­rie­ën. Veel men­sen wor­den ve­ga­nist van­uit de wens om niet bij te dra­gen aan die­ren­leed. Ge­za­men­lijk kun­nen ve­ga­nis­ten het aan­tal die­ren dat jaar­lijks ge­fokt, op­ge­slo­ten, uit­ge­buit en vroeg­tij­dig ge­dood wordt dras­tisch be­per­ken. Eén ve­ga­nist maakt jaar­lijks al een we­zen­lijk ver­schil voor tien­tal­len die­ren. Ve­ga­nis­me is een dui­de­lijk sta­te­ment te­gen een sys­teem waar­in die­ren ge­zien en be­han­deld wor­den als ge­bruiks­voor­werp of pro­duc­tie­mid­del. Steeds meer men­sen wor­den zich er­van be­wust dat voor de pro­duc­tie van vlees, zui­vel en ei­e­ren op zeer gro­te schaal vee­voer (zo­als so­ja, ma­ïs, enz.) wordt ver­bouwd. In to­taal wordt mo­men­teel meer dan 70% van al­le land­bouw­grond ge­bruikt voor vee­teelt. Bo­ven­dien zijn er meer­de­re ki­lo’s vee­voer no­dig om 1 kg vlees te pro­du­ce­ren. Het is dan ook ef­fi­ci­ën­ter om land­bouw­grond di­rect in te zet­ten voor voed­sel­pro­duc­tie ten be­hoe­ve van men­se­lij­ke con­sump­tie. Zo kan een bij­dra­ge ge­le­verd wor­den aan de ver­min­de­ring van het we­reld­voed­sel­pro­bleem. De vee­hou­de­rij is ver­ant­woor­de­lijk voor de groot­ste uit­stoot (ze­ker 18% van het to­taal) van broei­kas­gas­sen zo­als me­thaan en CO2 en is daar­mee een be­lang­rij­ke oor­zaak van de op­war­ming van de aar­de. De Ver­e­nig­de Na­ties

The Ve­gan

stel­len daar­naast dat de vlees­pro­duc­tie de twee­de groot­ste oor­zaak is van mi­li­eu­pro­ble­men zo­als bo­dem­ver­ont­rei­ni­ging, wa­ter- en lucht­ver­vui­ling, ver­zu­ring en aan­tas­ting van de bi­o­di­ver­si­teit on­der an­de­re door het kap­pen van re­gen­wou­den. Met een plant­aar­dig eet­pa­troon kies je be­wust voor een duur­zaam al­ter­na­tief en een scho­ne­re, leef­ba­re pla­neet.

Een ge­va­ri­eer­de plant­aar­di­ge voe­ding biedt al­le voe­dings­stof­fen om ge­zond en ener­giek te blij­ven. Door (meer) plant­aar­dig te eten, ver­klein je de kans op hart- en vaat­ziek­ten, kan­ker en di­ver­se an­de­re ziek­ten. Plant­aar­di­ge voe­ding be­vat bo­ven­dien geen cho­les­te­rol en min­der ver­za­dig­de vet­ten. Ook on­der top­spor­ters wor­den plant­aar­di­ge di­ë­ten steeds po­pu­lair­der. Barm­har­tig­heid en com­pas­sie wor­den als be­lang­rij­ke deug­den ge­zien in re­li­gies en an­de­re le­vens­over­tui­gin­gen, ook ten op­zich­te van die­ren. De­ze uit­gangs­pun­ten in­spi­re­ren ve­len we­reld­wijd tot ve­ge­ta­ris­me en ve­ga­nis­me.

(www.ve­ga­nis­me.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.