HI or­ga­ni­seert trai­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Van 31 ok­to­ber tot en met 11 no­vem­ber 2016 zul­len er trai­nin­gen ver­zorgd wor­den door het Ca­ri­com-Se­cre­ta­ri­aat (Ca­riSec) in sa­men­wer­king met het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI), in­za­ke de Ca­ri­com Sin­gle Mar­ket and Eco­no­my (CSME) re­gime on Pu­blic Pro­cure­ment. De trai­ner is Ed­vīns Pārups. Dit meldt HI in een pers­be­richt. De trai­nin­gen zul­len van­af 31 ok­to­ber tot en met 10 no­vem­ber 2016 wor­den ge­hou­den in het Wynd­ham Gar­den Ho­tel. De tijd is van 09.00 tot 13.00 uur. De­ze trai­nin­gen val­len on­der het 10de Eu­ro­pees Ont­wik­ke­lings­fonds en met na­me bin­nen het pro­ject ‘De­vel­op­ment of the In­fra­struc­tu­re and In­stru­ments for an In­te­gra­ted CSME Pro­cure­ment Re­gime’. Met het voor­ge­stel­de CSME­re­gime wordt be­oogd een gein­te­greerd en Sin­gle Pu­blic Pro­cure­ment Spa­ce voor lid­lan­den van de Ca­ri­com te be­werk­stel­li­gen. De­ze trai­nin­gen wor­den in al­le Ca­ri­com-lan­den ge­hou­den. De trai­ning is ge­richt op de ont­wik­ke­ling van men­se­lij­ke ca­pa­ci­tei­ten en het ver­bre­den van de tech­ni­sche ken­nis van ex­perts en van ver­te­gen­woor­di­gers van de par­ti­cu­lie­re sec­tor met be­trek­king tot in­stru­men­ten die be­trek­king heb­ben op het CSME-re­gime be­tref­fen­de open­ba­re aan­be­ste­din­gen. Ge­du­ren­de de­ze trai­nin­gen zal er on­der an­de­re in­for­ma­tie wor­den ver­strekt over het ont­werp CSME­pro­to­col in­za­ke over­heids­op­drach­ten, de Ca­ri­com con­cept mo­del­wet in­za­ke over­heids­aan­be­ste­din­gen en het ont­werp Pro­cure­ment Standard Ope­ra­ting Pro­ce­du­res. Daar­naast zal op 11 no­vem­ber een na­ti­o­na­le con­sul­ta­tie plaats­vin­den in­za­ke de CSME Pu­blic pro­cure­ment re­gime te Wydham Gar­den Ho­tel. Hier­bij zal de mo­del­wet in­za­ke over­heids­aan­be­ste­din­gen, het ont­werp Pro­cure­ment Standard Ope­ra­ting Pro­ce­du­res en de Com­mu­ni­ty Pu­blic Pro­cure­ment No­ti­ce Board wor­den ge­pre­sen­teerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.