Trai­ning voor se­cu­ri­ty pro­fes­si­o­nals

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op 28 ok­to­ber 2016 heb­ben lei­ding­ge­ven­den van se­cu­ri­ty­be­drij­ven die mee­de­den aan de op­lei­ding Se­cu­ri­ty Risk Ma­na­ge­ment hun di­plo­ma ont­van­gen. De­ze op­lei­ding op post-hbo- ni­veau is het hoog­ste dat er­op dit ge­bied in Su­ri­na­me kan wor­den be­haald. Te­ge­lij­ker­tijd heb­ben meer­de­re lei­ding­ge­ven­den van het par­ti­cu­lie­re be­vei­li­gings­be­drijf Pro­fes­si­o­nal Pri­va­te Se­cu­ri­ty (PPS) NV hun di­plo­ma Se­cu­ri­ty Co­ör­di­na­tor in ont­vangst ge­no­men. Dit meldt de or­ga­ni­sa­tie Ver­e­ni­ging van Su­ri­naam­se Be­vei­li­gings­or­ga­ni­sa­ties in een pers­be­richt.

Vei­lig­heid is één van de aan­ja­gers van wel­zijn en wel­vaart. Om de toe­ge­no­men cri­mi­na­li­teit een hal­te toe te roe­pen zijn veel maat­re­ge­len no­dig. Eén daar­van is de kwa­li­teit van be­vei­li­gen. Scien­tia heeft in het re­cen­te ver­le­den cir­ca 40 se­cu­ri­ty gu­ards op­ge­leid tot Pro­fes­si­o­nal Se­cu­ri­ty Gu­ard. Zij heb­ben hun di­plo­ma mo­gen ont­van­gen uit han­den van de pro­cu­reur-ge­ne­raal, Roy Baid­jn­ath Pan­day. Hij gaf daar­mee een sig­naal af, dat hij een goed ont­wik­kel­de se­cu­ri­ty bran­che en goed op­ge­leid per­so­neel en ka­der be­lang­rijk acht in de be­strij­ding van cri­mi­na­li­teit en be­vor­de­ring van vei­lig­heid.

Op zijn ini­ti­a­tief wordt nu na­ge­dacht over een sys­teem om in de toe­komst men­sen, die ge­rui­me tijd op af­stand van de ar­beids­markt staan, op te lei­den tot Pro­fes­si­o­nal Se­cu­ri­ty Gu­ard en de­ze een baan te ge­ven. PPS NV heeft zich reeds ach­ter dit ini­ti­a­tief ge­schaard en an­de­re be­vei­li­gings­be­drij­ven zijn van har­te uit­ge­no­digd om hier­bij aan te slui­ten. Op ini­ti­a­tief van 3 se­cu­ri­ty­be­drij­ven is de Ver­e­ni­ging van Su­ri­naam­se Be­vei­li­gings­or­ga­ni­sa­ties (VSuB) op­ge­richt. Een bran­che­or­ga­ni­sa­tie wel­ke de be­lan­gen van al­le be­drij­ven, die op het ge­bied van vei­lig­heid wer­ken, be­har­tigt. Ook dit is een stap in ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de vei­lig­heids­bran­che.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.