Sta­kings­recht na­der toe­ge­licht

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Naar aan­lei­ding van de op­mer­kin­gen die ten aan­zien van de be­han­de­ling van wets­ont­wer­pen in de af­ge­lo­pen week in de me­dia zijn ver­sche­nen over het sta­kings­recht, heeft de mi­nis­ter van Ar­beid, Soe­war­to Moe­stad­ja, de be­hoef­te ge­con­sta­teerd om voor­uit­lo­pend op de pu­bli­ca­tie van de goed­ge­keur­de wet­ten, de ge­meen­schap te in­for­me­ren, zo­dat de on­ge­rust­heid, die even­tu­eel zou zijn ont­staan, ter­stond wordt weg­ge­no­men.

Aan De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) is een wets­ont­werp Wet Vrij­heid van Vak­ver­e­ni­ging aan­ge­bo­den, wel­ke met 37 al­ge­me­ne stem­men door het Hoog­ste Col­le­ge van Staat is aan­ge­no­men op 25 sep­tem­ber 2016. Aan­van­ke­lijk was er een uit één zin be­staand ar­ti­kel 11 in het wets­ont­werp op­ge­no­men, dat art. 33 van de grond­wet her­haal­de met de be­doe­ling om het be­lang van het sta­kings­recht in dit al­les­om­vat­tend wets­ont­werp over de vrij­heid van vak­ver­e­ni­ging te be­na­druk­ken. Ar­ti­kel 33 van de grond­wet luidt als volgt: ‘Het sta­kings­recht wordt er­kend be­hou­dens de be­per­kin­gen die uit het recht voort­vloei­en’. Tij­dens de be­han­de­ling van het wets­ont­werp werd door le­den van zo­wel de op­po­si­tie als de co­a­li­tie de op­roep ge­daan om, nu er een ar­ti­kel in de al­les­om­vat­ten­de wet op­ge­no­men wordt over het sta­kings­recht, toch iets ver­der te gaan met be­trek­king tot de nood­za­ke­lij­ke re­gu­le­ring van het sta­kings­recht. Aan de­ze ka­mer­bre­de op­roep van het Col­le­ge werd ge­volg ge­ge­ven door de re­ge­ring tij­dens de be­han­de­ling op 25 ok­to­ber 2016 door de tij­dens het voor­be­rei­dingstra­ject door­ge­haal­de le­den 2, 3 en 4 van ar­ti­kel 11, als aan­vul­ling op het een­re­ge­li­ge ar­ti­kel voor te stel­len. De­ze aan­vul­ling werd ge­ac­cep­teerd en houdt het vol­gen­de in.

Er is een nieuw lid 2 bij ar­ti­kel 11 goed­ge­keurd wel­ke aan­geeft dat bij wet het sta­kings­recht be­perkt kan wor­den voor mi­li­tai­ren, amb­te­na­ren van po­li­tie, ove­ri­ge amb­te­na­ren en de es­sen­ti­ë­le dien­sten. Er is een nieuw lid 3 toe­ge­voegd welk aan­geeft dat bij de be­per­king van het sta­kings­recht te­ge­lij­ker­tijd snel­le, ef­fec­tie­ve en on­par­tij­di­ge pro­ce­du­res in het le­ven ge­roe­pen wor­den om in de­ze sec­to­ren ge­schil­len te be­slech­ten. Ver­der is een nieuw lid 4 aan ar­ti­kel 11 toe­ge­voegd wel­ke aan­geeft dat de ‘es­sen­ti­ë­le dien­sten wor­den bij wet vast­ge­steld’. Al­zo han­de­len­de heeft de re­ge­ring ca­si quo het Hoog­ste Col­le­ge van Staat ge­heel ge­han­deld con­form de re­gels, uit­gangs­pun­ten en uit­spra­ken zo­als die met be­trek­king tot het sta­kings­recht gel­den bij de In­ter­na­ti­o­nal La­bour Or­ga­ni­za­ti­on en meer in het bij­zon­der haar Com­mit­tee on the Free­dom of As­so­ci­a­ti­on en haar Com­mitt­tee of Ex­perts. Het is dus dui­de­lijk dat het sta­kings­recht niet is be­perkt bij de aan­na­me van de Wet Vrij­heid van Vak­ver­e­ni­ging. Er wordt al­ leen mel­ding ge­maakt langs wel­ke lij­nen het sta­kings­recht zou kun­nen wor­den ge­re­gu­leerd in de toe­komst in een wet die nog kan wor­den voor­ge­steld en moet wor­den goed­ge­keurd. De re­gu­le­ring van het sta­kings­recht is vol­gens de nieu­we le­den 2 en 4 al­leen mo­ge­lijk via de ‘wet in for­me­le zin’, dus via goed­keu­ring van een wet in DNA.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.