Er­op of er­on­der voor KLM

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - De KLMpi­lo­ten waar­schuw­den top­man El­bers gis­te­ren voor het weg­ge­ven van de zelf­stan­dig­heid en ba­nen bij de lucht­vaart­maat­schap­pij. Dat schreef de Ver­e­ni­ging Ne­der­land­se Ver­keers­vlie­gers (VNV) in een brief aan pre­si­dent-di­rec­teur Pie­ter El­bers van KLM, die in han­den is van de­ze krant. De­ze week wordt be­pa­lend voor de toe­komst van de ‘blau­we zwaan’ en diens doch­ter, de va­kan­tie­vlie­ger Transa­via. Op woens­dag wordt het nieu­we toe­komst­plan van Air Fran­ce KLM vast­ge­legd door het be­stuur van de lucht­vaart­maat­schap­pij. De pi­lo­ten ho­pen dat de brief de pre­si­dent-di­rec­teur weer­houdt om toe te ge­ven bij moe­der­maat­schap­pij Air Fran­ce KLM. Drie we­ken ge­le­den be­richt­te de­ze krant dat er plan­nen zijn voor over­he­ve­ling van gro­te de­len van KLM naar Frank­rijk. “Er zijn vo­rig jaar af­spra­ken ge­maakt voor een zelf­stan­dig fi­nan­ci­eel be­heer, winst en groei van KLM on­der de vleu­gels van de moe­der­maat­schap­pij in Pa­rijs. Ik re­ken er­op dat zo­wel de hol­ding als ook u dit voor blij­ven staan”, schreef pre­si­dent Ste­ven Ver­ha­gen van de VNV. Top­man El­bers was niet voor com­men­taar be­reik­baar. Een woord­voer­der van KLM wijst er­op dat de pre­si­dent-di­rec­teur ‘staat voor het KLM-be­lang’. De di­rec­tie en raad van com­mis­sa­ris­sen van KLM vech­ten de­ze da­gen om een ‘pa­leis­re­vo­lu­tie’ van bin­nen­uit te voor­ko­men. De nieu­we top­man van over­koe­pe­len­de moe­der­maat­schap­pij, Jean-Marc Ja­nail­lac, wil zelf de lei­ding ne­men bij Air Fran­ce. Het be­stuur van KLM voelt zich hier­door be­dreigd, om­dat daar­door de be­lan­gen­af­we­ging straks an­ders zal zijn. Bij­voor­beeld de ver­de­ling van rou­tes en wie de nieu­we vlieg­tui­gen krijgt. Mi­nis­ter Dijs­sel­bloem (Financi­ën) kwam gis­te­ren op werk­be­zoek bij KLM om zich bij te la­ten pra­ten over het be­lang van de lucht­vaart­maat­schap­pij. Het rou­te­net­werk van KLM draagt voor €30 mil­jard bij aan de eco­no­mie.Tot nu toe voer­de KLM 40% van de vluch­ten uit en Air Fran­ce 60%. Om­dat KLM in de af­ge­lo­pen tijd be­zui­nigd heeft, heeft de­ze een aan­tal nieu­we be­stem­min­gen kun­nen ope­nen. Air Fran­ce wil nu een ge­deel­te van die groei, wat be­te­kent dat KLM straks slechts 25% van de nieu­we vluch­ten krijgt. Per sal­do kost dat ba­nen in Ne­der­land. Ook wordt er ge­spro­ken over de in­te­gra­tie van de pi­lo­ten­korp­sen en het ver­plaat­sen van on­der­steu­nen­de af­de­lin­gen naar Frank­rijk. “Het weg­ha­len van winst­ge­ven­de pro­duc­tie uit Amsterdam ten fa­veu­re van ver­lies­ge­ven­de groei in Pa­rijs is ui­ter­aard vol­strekt on­ac­cep­ta­bel”, schrij­ven de pi­lo­ten. Ook wordt woens­dag be­slist of de Ne­der­land­se pi­lo­ten een aan­de­len­be­lang krij­gen in Air Fran­ce KLM. Daar­voor is vo­rig jaar €80 mil­joen voor ge­re­ser­veerd. Hoe­wel er vo­rig jaar mon­de­lin­ge toe­zeg­gin­gen zijn ge­daan, heeft Air Fran­ce KLM nog steeds geen aan­de­len voor de vlie­gers uit­ge­ge­ven. “Als ik het ver­trou­wen met het per­so­neel zou wil­len her­stel­len, zou ik be­gin­nen om ou­de af­spra­ken na te ko­men”, zegt Ver­ha­gen in een re­ac­tie, ver­wij­zend naar de naam van het toe­komst­plan ‘Trust To­gether.”

Bij KLM wordt ge­hoopt dat het toe­komst­plan er voor gaat zor­gen dat er ook bij Air Fran­ce in­ge­le­verd gaat wor­den, zo­dat men als be­drijf over de he­le li­nie be­ter kan con­cur­re­ren.

(De Te­le­graaf/ fo­to: nrc.nl)

Mi­nis­ter Dijs­sel­bloem (Financi­ën) was gis­te­ren op werk­be­zoek bij KLM om zich bij te la­ten pra­ten over het be­lang van de lucht­vaart­maat­schap­pij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.