Ac­tie­plan voor vei­lig ver­keer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - Steeds meer par­tij­en ei­sen maat­re­ge­len om het vei­li­ger te ma­ken in het ver­keer. De af­ge­lo­pen week pleit­te lan­de­lijk ver­keers­of­fi­cier Achil­les Da­men in De Te­le­graaf al om een har­de­re aan­pak van de ‘ver­keers­huf­ters’. Een paar we­ken eer­der brak ANWB-di­rec­teur Frits van Brug­gen in de­ze krant al een lans voor de te­rug­keer van de wit­te po­li­tie-Por­s­ches om snel­weg­van­da­len aan te pak­ken.

“Cij­fers lie­gen niet. Zo­wel de let­sel­scha­de als blik­scha­de die ont­staat bij on­ge­val­len loopt de spui­ga­ten uit. Als die aan­tal­len stij­gen mag je niet blij­ven toe­kij­ken, maar moet er ac­tie on­der­no­men wor­den om het tij te ke­ren.” Al­ge­meen di­rec­teur Ri­chard Weur­ding van het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars is blij met de bre­de steun van part­ners in het veld. “Die con­sta­te­ren al­le­maal het­zelf­de en wil­len ook een aan­pak. Wij doen een op­roep tot een Del­ta­plan om het ver­keer vei­li­ger te ma­ken. Daar­bij heb­ben we al de steun van de Stich­ting We­ten­schap­pe­lijk On­der­zoek Ver­keers­vei­lig­heid (SWOV) en Vei­lig Ver­keer Ne­der­land (VVN), ter­wijl ik ver­wacht dat ook de ANWB zich bij ons aan­sluit.” De toe­na­me van het aan­tal aan­rij­din­gen kan een halt wor­den toe­ge­roe­pen door de in­fra­struc­tuur op ‘hot spots’ aan te pas­sen en te ver­be­te­ren, stelt het Ver­bond. Ook hand­ha­ving van huf­ter­ge­drag in het ver­keer zou meer pri­o­ri­teit moe­ten krij­gen.

(De Te­le­graaf/ fo­to: rg­cdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.