Zoos zien niets in plan Par­tij voor de Die­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

KERKRADE - In de week na­dat de Par­tij voor de Die­ren had op­ge­roe­pen al­le die­ren­tui­nen te slui­ten, viert de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Die­ren­tui­nen haar vijf­tig­ja­rig be­staan. De ver­e­ni­ging van de veer­tien groot­ste die­ren­tui­nen in Ne­der­land, goed voor jaar­lijks tien mil­joen be­zoe­kers, on­der­schrijft een groot deel van de stand­pun­ten van de PvdD. “Maar het ver­bie­den van die­ren­tui­nen is niet de op­los­sing”, stelt Rob Hup­pertz. Vol­gens de di­rec­teur van Gai­aZOO in Kerkrade ba­seert de par­tij zich op ver­ou­der­de idee­ën over die­ren­tui­nen. “Die­ren zijn er niet voor het ver­maak van men­sen, na­tuur­lijk niet. Het doel van de NVD is edu­ca­tie, na­tuur­be­houd en we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek. Een be­zoek aan een die­ren­tuin leidt tot lief­de voor de na­tuur.”

Hup­pertz be­strijdt dat die­ren in ge­van­gen­schap ste­reo­tiep ge­drag gaan ver­to­nen. “Dat is een plaat­je uit de ja­ren zes­tig, van die­ren die lo­pen te ijs­be­ren in ka­le ver­blij­ven. Nu stre­ven we er juist naar de die­ren in een zo na­tuur­lijk mo­ge­lij­ke leef­om­ge­ving te hou­den, waar­door ze na­tuur­lijk ge­drag ver­to­nen.” Gai­aZOO werd in 2005 ge­bouwd en kon daar­door di­rect al kie­zen voor op­ti­ma­le om­stan­dig­he­den voor de die­ren. “Op on­ze sa­van­ne lo­pen gi­raf­fes, ga­zel­les, struis­vo­gels, ze­bra’s en neus­hoorns al­le­maal door el­kaar. Maar ook de stads­die­ren­tui­nen zijn zon­der uit­zon­de­ring be­zig hun col­lec­tie te ver­klei­nen om de ver­blij­ven gro­ter te kun­nen ma­ken.”

Vol­gens Hup­pertz func­ti­o­ne­ren de fok­pro­gram­ma’s van de die­ren­tui­nen heel goed. “Wan­neer een dier wordt ge­bo­ren, wordt het ge­plaatst in een van de 350 Eu­ro­pe­se die­ren­tui­nen of uit­ge­zet in de oor­spron­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. Som­mi­ge die­ren zijn heel ge­schikt om weer uit te zet­ten, zo­als de prze­wal­ski­paar­den die weer in Mon­go­lië rond­lo­pen. Maar een leeuw kun je niet zo­maar te­rug­zet­ten in de sa­van­ne, een dier moet na­tuur­lij­ke vaar­dig­he­den heb­ben ge­leerd.”

De wen­sen van het pu­bliek stro­ken niet meer met wat de die­ren no­dig heb­ben, weet Hup­pertz. “In de ja­ren vijf­tig kre­gen de apen men­sen­kle­ren aan en dron­ken ze thee met de ver­zor­gers. We le­ren er met z’n al­len nog al­tijd heel veel bij en moe­ten on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men.”

(De Te­le­graaf/ fo­to: gai­azoo.nl) UTRECHT - Dui­zen­den ge­han­di­cap­ten gaan niet naar de dag­be­ste­ding die het bes­te bij hen past, om­dat zorg­in­stel­lin­gen on­vol­doen­de geld krij­gen om de ver­voers­kos­ten te dek­ken. Zorg­in­stel­lin­gen bie­den ge­han­di­cap­ten min­der mo­ge­lijk­he­den voor dag­be­ste­ding, be­ste­den geld voor per­soon­lij­ke zorg aan ver­voer en vra­gen cli­ën­ten een bij­dra­ge voor taxi­rit­ten. Dat stond in een rap­port van de Ne­der­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) dat gis­te­ren uit­kwam. Ook de kwa­li­teit van het ver­voer is in het ge­ding. Met na­me de kost­ba­re rit­ten voor ge­han­di­cap­ten die al­leen of in klei­ne groep­jes moe­ten rei­zen, staan on­der druk. “Be­spa­ren door ver­schil­len­de groe­pen zo­als meer­vou­dig ge­han­di­cap­ten en men­sen met ge­drags­pro­ble­men sa­men te la­ten rei­zen, brengt vei­lig­heids­ri­si­co’s met zich mee”, meldt de NZa na ge­sprek­ken met zorg­in­stel­lin­gen en ver­voer­ders. On­danks al­le knel­pun­ten stelt de zorg­au­to­ri­teit dat nog al­tijd aan de ‘mi­ni­ma­le kwa­li­teits­ei­sen’ wordt vol­daan. ‘Nood­za­ke­lijk’ ver­volg­on­der­zoek duurt ech­ter tot 2019, waar­door de ver­voers­ta­rie­ven waar de NZa over gaat op zijn vroegst pas dan wor­den aan­ge­past. “Veel te laat voor de rond 30.000 ge­han­di­cap­ten die af­han­ke­lijk zijn van ver­voer naar de dag­be­ste­ding”, stelt de Ver­e­ni­ging Ge­han­di­cap­ten Ne­der­land (VGN). Vol­gens di­rec­teur Frank Blui­min­ck is sinds de hal­ve­ring van het bud­get in 2013 het ver­voer zo­da­nig ver­schraald, dat som­mi­ge cli­ën­ten niet meer naar een dag­be­ste­ding wor­den ge­bracht. “De op­vang is nood­ge­dwon­gen op hun ei­gen af­de­ling, ter­wijl je juist wilt dat de­ze men­sen een zo nor­maal mo­ge­lijk le­ven lei­den en net als ie­mand zon­der be­per­king naar hun werk gaan. Ook is de dag­be­ste­ding veel min­der pas­send bij ie­mands han­di­cap”, zegt Blui­min­ck, om­dat voor­al na­bij­ge­le­gen lo­ca­ties nog in aan­mer­king ko­men.

(AD)

Gai­aZOO in Kerkrade heeft ge­ko­zen voor op­ti­ma­le om­stan­dig­he­den voor de die­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.