Ka­bi­net zoekt lan­ger naar op­los­sing Oe­kra­ï­ne-ver­drag

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

In 2022 gaat door de stij­gen­de le­vens­ver­wach­ting de AOW-leef­tijd met drie maan­den om­hoog. DEN HAAG - Het ka­bi­net neemt in ‘het lands­be­lang’ lan­ger de tijd om een op­los­sing te zoe­ken voor het pro­bleem met het Oe­kra­ï­ne­ver­drag. Dat heb­ben pre­mier Mark Rut­te en mi­nis­ter Bert Koen­ders (Bui­ten­land­se Za­ken) gis­te­ren aan de Twee­de Ka­mer la­ten we­ten. Er zou ‘geen deal’ zijn met de op­po­si­tie­par­tij­en zijn over een op­los­sing.

De Twee­de Ka­mer wil voor dins­dag 1 no­vem­ber we­ten hoe het ka­bi­net om­gaat met de uit­slag van het re­fe­ren­dum van april. Toen keer­de een meer­der­heid van de stem­mers zich te­gen het Eu­ro­pe­se as­so­ci­a­tie­ver­drag met Oe­kra­ï­ne. Het ka­bi­net wil lan­ger gaan on­der­han­de­len in Brus­sel. Me­dio vol­gen­de maand tij­dens de Eu­ro­pe­se top van 15 en 16 de­cem­ber moet er dan dui­de­lijk­heid zijn. Het ka­bi­net zoekt een ju­ri­disch bin­den­de op­los­sing die wordt goed­ge­keurd door de Eu­ro­pe­se staats- en re­ge­rings­lei­ders. In het on­der­han­de­lings­re­sul­taat moet staan dat het ver­drag geen op­stap is of recht geeft op lid­maat­schap van de EU. Ver­der mag het as­so­ci­a­tie­ak­koord niet ver­plich­ten tot mi­li­tai­re sa­men­wer­king, mag er geen recht op fi­nan­ci­ë­le hulp aan Oe­kra­ï­ne uit voort­ko­men en krij­gen Oe­kra­ï­ners hier­mee geen toe­gang tot de Eu­ro­pe­se ar­beids­markt. Dit zou meer recht doen aan de uit­slag van het re­fe­ren­dum. De af­ge­lo­pen tijd heeft het ka­bi­net veel­vul­dig over­legd met op­po­si­tie­par­tij­en D66, CDA, GroenLinks, Chris­tenU­nie en SGP. Hun steun is no­dig om­dat het ka­bi­net in de Eer­ste Ka­mer geen meer­der­heid heeft. De­ze op­po­si­tie­par­tij­en ga­ven vo­ri­ge week aan dat de­ze ge­sprek­ken ‘muur­vast’ za­ten.

Het ka­bi­net gaat nu zon­der steun van de­ze par­tij­en zoe­ken naar een op­los­sing in Brus­sel. “Wij ne­men hier on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid. Er is geen deal met po­li­tie­ke par­tij­en”, zei Rut­te. “Als het lukt om tot een goed on­der­han­de­lings­re­sul­taat te ko­men in Brus­sel dan heb ik het ver­trou­wen dat het ons uit­ein­de­lijk ook lukt om ook in die Ka­mers een meer­der­heid te krij­gen.”

Rut­te waar­schuw­de vrij­dag dat de in­ter­na­ti­o­na­le ge­vol­gen groot zul­len zijn als Ne­der­land het ver­drag wei­gert te ra­ti­fi­ce­ren. “Het ri­si­co is dat daar­door de in­sta­bi­li­teit in Oe­kra­ï­ne wordt ver­groot en het zou Mos­kou in de kaart spe­len”, al­dus de brief van Koen­ders en Rut­te. Lijst­trek­ker Jan Roos van VoorNe­der­land (VNL) ver­baast het niks dat het ka­bi­net meer tijd neemt voor een op­los­sing voor het Oe­kra­ï­ne­ver­drag om het dan als­nog te kun­nen ra­ti­fi­ce­ren. “De par­tij­en en Brus­sel heb­ben geen be­hoef­te aan de me­ning van het volk”, laat Roos we­ten. De oud-ver­slag­ge­ver van GeenS­tijl was het ge­zicht van GeenPeil, dat ach­ter het Oe­kra­ï­ne­re­fe­ren­dum zat. Vol­gens hem komt er nu een ‘nieuw kaf­tje’ om het ver­drag met wat aan­vul­lin­gen, maar ver­an­dert er ver­der niets.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.