AOW-leef­tijd met drie maan­den om­hoog

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Door de stij­gen­de le­vens­ver­wach­ting gaat de AOW-leef­tijd in 2022 met drie maan­den om­hoog. De ver­ho­ging geldt voor ie­der­een die na 1954 ge­bo­ren is. In 2012 is af­ge­spro­ken dat de pen­si­oen­leef­tijd au­to­ma­tisch om­hoog gaat als de le­vens­ver­wach­ting stijgt. Daar­bij is de ba­sis­re­gel dat ou­de­ren ge­mid­deld acht­tien jaar AOW ont­van­gen.

Het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken laat we­ten te wach­ten op het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek. Dat gis­te­ren met een ra­ming van de le­vens­ver­wach­ting.

Maar bron­nen rond het Bin­nen­hof be­ves­ti­gen be­richt­ge­ving in de Volks­krant dat de AOW-leef­tijd om­hoog gaat. Het zal de eer­ste keer zijn dat de au­to­ma­ti­sche ver­ho­ging van de pen­si­oen­leef­tijd wordt toe­ge­past.

Zo’n au­to­ma­ti­sche ver­ho­ging met drie maan­den moet vijf jaar van te­vo­ren wor­den aan­ge­kon­digd. Vol­gens de krant zal de AOW-leef­tijd in 2025 op­lo­pen naar 68 jaar als de stij­ging van de le­vens­ver­wach­ting in dit tem­po door­gaat.

In 2012 be­sloot de po­li­tiek de pen­si­oen­leef­tijd ge­lei­de­lijk te ver­ho­gen van 65 naar 67 jaar. Het hui­di­ge ka­bi­net van VVD en PvdA be­sloot bij zijn aan­tre­den la­ter in dat­zelf­de jaar de ver­ho­ging ver­sneld in te voe­ren. De PVV en 50PLUS wil­len de ver­ho­ging te­rug­draai­en. Maar dat kost vol­gens het Cen­traal Plan­bu­reau veel geld. De pen­si­oen­leef­tijd te­rug­bren­gen naar 65 jaar zou jaar­lijks 12 mil­jard eu­ro kos­ten.

De PvdA wil een flexi­be­le AOW waar­bij je te­gen een kor­ting weer op je 65e kunt stop­pen, zo staat haar ver­kie­zings­pro­gram­ma. Over­heids­plat­form Wij­zer in geld­za­ken stel­de maan­dag vast dat wei­nig Ne­der­lan­ders goed op de hoog­te zijn van de ver­schui­ving van de AOWleef­tijd. Uit on­der­zoek on­der 1038 Ne­der­lan­ders van 22 tot 66 jaar bleek dat ruim drie op de vijf het mo­ment waar­op ze AOW zul­len krij­gen te vroeg in­schat­ten. On­der jon­ge­ren geldt dat voor bij­na 90 pro­cent van de on­der­vraag­den.

(De Te­le­graaf/ fo­to: NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.