Man­ches­ter Ci­ty staat voor fi­na­le te­gen Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL u Man­ches­ter Ci­ty is na het ge­lijk­spel te­gen Cel­tic (3u3) en de zwa­re neu der­laag te­gen FC Bar­cel­o­na (4u0) nog al­ler­minst ze­ker van een plaats in de knoc­ku out­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Pep Gu­ar­di­o­la be­seft wat er van­daag op het spel staat, als de En­gel­sen opu nieuw de Ca­ta­la­nen tref­fen. “Ho­pe­lijk kan on­ze kwa­li­teit het ver­schil ma­ken. Voor hen is het geen fi­na­le, voor ons is het wel als een fi­na­le.” Man­ches­ter Ci­ty is met vier pun­ten twee­de in Groep C. Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach volgt met drie pun­ten, Cel­tic ver­za­mel­de tot dus­ver één punt. FC Bar­cel­o­na gaat aan de lei­ding met ne­gen pu­nu ten uit drie du­els. “Er zijn nog maar drie wed­strij­den te gaan”, al­dus Gu­ar­di­o­la op de club­si­te. “We heb­ben pun­ten la­ten lig­gen in Glas­gow, die moe­ten we el­ders te­rug zien te pak­ken.”

De ma­na­ger weet dat zijn ploeg top moet zijn om een kans te heb­ben te­gen zijn vroe­ge­re werk­ge­ver FC Bar­cel­o­na. “We zul­len het gaan pro­be­ren. Ik heb nooit ge­dacht dat we een wed­strijd niet kun­nen win­nen en dat zal ik ook nooit doen; zelfs niet toen we ver­lo­ren met 4u0. Het is moei­lijk en we we­ten dat we bij­na per­fect moe­ten spe­len om te win­nen. Als dat niet lukt, fe­li­ci­te­ren we hen en gaan we weer door.”

(De Te­le­graaf)

Jo­sep Gu­ar­di­o­la (m), de trai­ner van Man­ches­ter Ci­ty, geeft aan dat zijn team van­daag voor een fi­na­le staat te­gen Bar­cel­o­na in de Cham­pi­ons Le­a­gue. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.