SWM in ex­tra tijd langs EBS

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL — De CTSS Plus voet­bal­fi­na­le tus­sen de nut­su be­drij­ven vol­deed ab­so­luut aan de ho­ge ver­wach­tin­gen. In een goed be­zet­te Franklin Es­sed­sta­di­on nam de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) pas in de ver­len­ging af­stand van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS). De ein­du stand werd 2u1.

Het werd een ge­lijkop­gaan­de par­tij, waar­bij het team met de sterk­ste wil en door­zet­ting­su ver­mo­gen de­ze ont­moe­ting zou gaan win­nen. Uit­ein­de­lijk was dat SWM, dat voor een groot deel van de par­tij met tien man ver­der moest na­dat En­ri­co Fra­ser al vroeg in de eer­ste helft te­gen zijn twee­de ge­le kaart aan­keek. Uit de vrije trap die hier­na volg­de, trap­te Di­no Li­ong Woe Song prach­tig de 1u0 bin­nen. De wa­ter­le­ve­ran­cier toon­de ka­rak­ter, wil en vecht­lust en ging voor­uit voet­bal­len in de zoek­tocht naar de ge­lijk­ma­ker. Dit had tot ge­volg dat EBS geu mak­ke­lijk ope­nin­gen in de deu fen­sie kon vin­den. EBS, in het bij­zon­der aan­val­ler Jer­mai­ne Pi­nas, ver­pruts­te keer op keer doel­rij­pe sco­rings­kan­sen. Dit zou het team la­ter duur ko­men te staan.

SWM kreeg op­ge­ge­ven mou ment een vrije trap na de pauu ze, die door SWMu­ve­te­raan Den­nis Rein­hard, op prach­ti­ge wij­ze in het doel werd ge­trapt: 1u1.

In de ver­len­ging van twee­maal vijf mi­nu­ten sloeg SWM toe toen EBSu­cen­trum­ver­de­di­ger Alfons San­ches in het strafu schop­ge­bied een SWMu aan­val­ler ten val bracht. San­ches kreeg voor de­ze ac­tie zijn twee­de ge­le kaart en de teams wa­ren dus weer in ba­lans. SWMus­pel­ma­ker, Chris­top­her Hall, maak­te geen fout van­uit de wit­te stip en maak­te het gou­den doel­punt kort vóór de start van de tweeu de ver­len­ging. EBS kwam de­ze men­ta­le klap niet meer te bo­ven en moest de hoofd­prijs over­la­ten aan zijn ri­vaal. Ver­der won De Stich­ting Staats­zie­ken­fonds met 2u1 van het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me. De Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij was met 2u1 te sterk voor Staats­olie en het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me won met 2u0 van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.