Zwa­luw’96 gaat voor over­win­ning

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Pro­mou ven­dus Zwa­luw’96 treft va­nu daag in de hoofd­klas­se­co­mu pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond het team van All Stars. Het gaat hier om een wed­strijd die weer op het pro­gram­ma is ge­plaatst, nau dat All Stars niet was ko­men op­da­gen. De wed­strijd wordt in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal ge­speeld. Voor de nieuw­kou mer is dit een pres­ta­tie om al in de eer­ste jaar zul­ke goe­de re­sul­ta­ten neer te zet­ten. Het team staat ver­ras­send op de vijf­de plaats met ne­gen­tien pun­ten. Van de twin­tig we­du strij­den dat Zwa­luw’96 heeft ge­speeld, heeft het team vijf ge­won­nen en vier keer geu lijk­ge­speeld. De nieuw­ko­mer ver­loor elf keer. Ech­ter heeft Zwa­luw’96 nog niet van All Stars kun­nen win­nen. Zo ei­nu dig­de de wed­strijd in de eer­ste ron­de in een 7u2 ne­der­laag. In de twee­de ron­de speel­de de teams 3u3 ge­lijk.

All Stars staat op de pro­mo­tie/ de­gra­da­tie plaats met ze­ve­nu tien pun­ten. Het team heeft ech­ter 21 pun­ten ge­haald uit twin­tig wed­strij­den, maar zag zijn vier pun­ten af­ge­tro­ku ken wor­den door straf­fen. Zo werd een punt weg­ge­haald van het team, na­dat het een on­ge­rech­tig­de spe­ler had opu ge­steld. Ver­der wer­den drie pun­ten weg­ge­haald, toen het team niet ver­scheen voor de ont­moe­ting te­gen Zwa­luw’96.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.