Fans mo­gen mee­stem­men bij FIFA-ver­kie­zing bes­te voet­bal­ler

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - In de nieu­we op­zet van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van de FIFA voor we­reld­voet­bal­ler van het jaar, krij­gen ook fans een stem. FIFA-voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no liet gis­te­ren we­ten dat de keu­zes van spe­lers en bonds­coa­ches van de 211 bij de FIFA aan­ge­slo­ten na­ti­o­na­le teams voort­aan voor de helft tel­len. Het an­de­re 50 pro­cent komt op naam van voet­bal­jour­na­lis­ten en voet­bal­fans. De FIFA werk­te de af­ge­lo­pen zes jaar sa­men met het Fran­se voet­bal­tijd­schrift Fran­ce Foot­ball om de bes­te spe­ler van de we­reld met de ‘Gou­den Bal’ te hul­di­gen. Aan die sa­men­wer­king is een ein­de ge­ko­men.

De jaar­lijk­se ver­kie­zing van de mon­di­a­le bond heet voort­aan ‘FIFA’s Best’. Tij­dens een ga­la op 9 ja­nu­a­ri in Zü­rich zal de prijs voor de eer­ste keer on­der de nieu­we naam wor­den uit­ge­reikt. De FIFA geeft de lijst met ge­no­mi­neer­den per ca­te­go­rie van­af ko­men­de vrij­dag vrij. Fans kun­nen dan van­af 22 no­vem­ber on­li­ne hun stem uit­bren­gen.

In el­ke ca­te­go­rie (zo­als bes­te voet­bal­ler, bes­te voet­bal­ster en bes­te coach) blij­ven dan drie kan­di­da­ten over. Daar kan dan ver­vol­gens, van­af twee de­cem­ber, op­nieuw op wor­den ge­stemd. “Dit is een nieuw eve­ne­ment met een nieu­we aan­pak. We vie­ren de sport waar we al­le­maal zo van hou­den”, al­dus In­fan­ti­no. Fran­ce Foot­ball keert te­rug naar de ei­gen for­mu­le, met een win­naar die voor het ein­de van het ka­len­der­jaar be­kend is. Voor die prijs wer­den vo­ri­ge week de der­tig ge­no­mi­neer­den be­kend­ge­maakt. Bij de stem­pro­ce­du­re om de Gou­den Bal doen wel al­leen jour­na­lis­ten mee. Vo­rig jaar ging de prijs naar Li­o­nel Mes­si, die ook nu ge­no­mi­neerd is. (NS) VOETBAL - Voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu van Bar­cel­o­na noemt Li­o­nel Mes­si de bes­te spe­ler die hij ooit aan het werk heeft ge­zien. “Ik was te jong om Pe­lé te zien, maar in Camp Nou heb ik on­der an­de­ren Diego Ma­ra­do­na, Ro­nal­din­ho en Johan Cruijff ge­zien. Mes­si is de al­ler­bes­te.” In ge­sprek met The Te­le­graph ver­klapt de pre­ses dan ook dat er spoe­dig on­der­han­deld zal wor­den over een nieuw con­tract. “Bin­nen en­ke­le maan­den gaan we met Mes­si on­der­han­de­len”, zegt Bar­to­meu. Het hui­di­ge con­tract van de su­per­ster loopt tot na het WK van 2018. De pre­ses vindt het niet ver­ve­lend dat Mes­si con­ti­nu in ver­band wordt ge­bracht met Man­ches­ter Ci­ty. “Nee hoor. Ie­de­re spe­ler, ook Mes­si, heeft het recht om van club te wis­se­len.”

“We zijn wel enorm blij met hem. Hij is ver­re­weg de bes­te spe­ler ter we­reld. Na­tuur­lijk pro­be­ren we hem al­tijd uit te leg­gen dat hij bij de bes­te club ter we­reld speelt en dat zijn er­va­ring hier de al­ler­bes­te is. Hij is nog maar 29 jaar oud. Twee jaar ge­le­den heeft hij zich­zelf op­nieuw ont­dekt en nu is hij nog be­ter dan daar­voor. De mees­te spe­lers wor­den be­ter om daar­na min­der goed te wor­den, maar Mes­si blijft maar groei­en. De li­miet? We we­ten het niet.”

(VZ)

Li­o­nel Mes­si heeft mo­men­teel een con­tract tot 2018 bij Bar­cel­o­na, maar voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu van de club geeft aan dat de club spoe­dig om de ta­fel zal gaan met de Ar­gen­tijn voor een con­tract­ver­len­ging. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.