SVB be­taalt ar­bi­ter­kos­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – De Su­ri­naam­se Voetbal Bond heeft ge­meend om de kos­ten van de or­ga­ni­se­ren­de teams te ver­lich­ten. Zo zal in het ko­men­de sei­zoen in de top­sec­tie de scheids­rech­ters­kos­ten wor­den be­taald door SVB, die vroe­ger door de or­ga­ni­se­ren­de teams uit­be­taald moesten wor­den. Ver­schil­len­de ver­e­ni­gin­gen had­den op di­ver­se mo­men­ten aan­ge­ge­ven aan de moe­der­or­ga­ni­sa­tie dat het kos­ten­plaat­je van de scheids­rech­ter heel zwaar drukt op hun be­gro­ting. De teams had­den aan­ge­ge­ven, dat de in­kom­sten ook te­rug lo­pen en dat er niet veel be­zoe­kers ko­men om de wed­strij­den te kij­ken. Hier­door kon­den ver­schil­len­de teams de kos­ten van de scheids­rech­ters niet meer be­ta­len. Dit jaar heeft SVB ge­meend om de­ze kos­ten op zich te ne­men.

SVB geeft ver­der aan dat de trans­port­kos­ten wel be­taald zul­len wor­den door de or­ga­ni­se­ren­de teams. Ook even­tu­e­le voe­dings­kos­ten zul­len door de thuis­spe­len­de ver­e­ni­ging wor­den be­taald. In de top­klas­se zul­len dit jaar twaalf teams deel­ne­men en die zijn: Nishan’42, In­ter Moen­go Tapoe, Leo Vic­tor, Jong Ram­baan, Wal­king Boyz Com­pa­ny, Voor­waarts, Notch, Trans­vaal, PVV, SNL, Ro­bin­hood en Bo­to­p­asie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.