Span­je heeft de bes­te spe­lers

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De Pre­mier Le­a­gue bulkt door de lu­cra­tie­ve te­le­vi­sie­con­trac­ten van het geld, maar in Span­je kij­ken som­mi­gen toch met wei­nig ja­loe­zie naar En­ge­land. Zo is Bar­cel­o­na-voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu van me­ning dat de bes­te spe­lers van de pla­neet ‘ge­woon’ in Span­je voet­bal­len.

“Ik ben al­tijd erg blij als we over LaLi­ga pra­ten, want de bes­te spe­lers van de we­reld voet­bal­len hier”, legt Bar­to­meu uit aan The Te­le­graph. “Li­o­nel Mes­si is num­mer één, Ney­mar is mijn num­mer twee en Cris­ti­a­no Ro­nal­do is num­mer drie. Dan heb je Luis Suárez, Ga­reth Ba­le, Ser­gio Busquets, An­drés Inie­sta, An­toi­ne Griez­mann. De bes­te spe­lers van de we­reld spe­len in Span­je.”

“In on­ze com­pe­ti­tie zijn de spe­lers te ster­ren. In En­ge­land zijn de coa­ches de ster­ren, niet de spe­lers. Er zijn ver­schil­len­de ma­nie­ren om naar de we­reld te gaan en je sport te sho­wen”, ver­telt Bar­to­meu. Hij hoopt dat Jo­sep Gu­ar­di­o­la, mis­schien wel de bes­te trai­ner van al­le­maal, ooit te­rug­keert in Camp Nou. “Of dat mo­ge­lijk is? Dat weet je niet. Veel men­sen heb­ben de club ver­la­ten, om la­ter weer te­rug te ke­ren. Op dit mo­ment houdt hij zich ech­ter be­zig met Man­ches­ter Ci­ty.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.