Kang­a­na Ra­naut voor­be­reid op rol­len

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het is be­kend dat Kang­a­na Ra­naut tot het ui­ter­ste gaat als ze be­zig is met de voor­be­rei­din­gen op haar rol­len. Keer op keer heeft de

ver­rast met haar op­tre­dens. Ve­len blij­ven haar ac­teer­ta­lent prij­zen. Ze heeft on­langs het op­na­me­sche­ma van Sim­ran, die ge­re­gis­seerd wordt door Han­sal Mehta, af­ge­rond en zal bin­nen­kort be­gin­nen met de pro­mo­tie van Ran­goon. Sha­hid Kap­oor en Saif Ali Khan heb­ben ook de hoofd­rol in de film, die ge­re­gis­seerd wordt door Vis­hal Bhard­waj. Sha­hid is een le­ger­of­fi­cier in de film. Kang­a­na zal een ac­tri­ce uit de ja­ren ‘40 zijn, ter­wijl Saif de rol van een filmmaker zal pro­be­ren in Ran­goon. Vis­hal staat be­kend om zijn in­ten­se ver­ha­len en de laat­ste film: Hai­der (2014), die hij re­gis­seer­de, was suc­ces­vol bij de ‘box of­fi­ce’ en werd ge­ëerd. De 29-ja­ri­ge ac­tri­ce heeft ook de hoofd­rol in de bi­o­gra­fie Ra­ni Lakshmi Bai. Voor de­ze film zal ze 15 tot 20 da­gen een spoed­cur­sus in paard­rij­den vol­gen. Ze be­gint bin­nen­kort met de film­op­na­mes van de bi­o­gra­fie die ge­ba­seerd is op het le­ven van Ra­ni Lakshmi Bai. De­ze spoed­cur­sus paard­rij­den is een be­lang­rijk on­der­deel van haar voor­be­rei­din­gen op de film. Tij­dens de trai­ning zal de ac­tri­ce een he­le tijd in de stal­len door­bren­gen om de paar­den vol­le­dig te be­grij­pen, met in­be­grip van hun voe­ding en leef­om­stan­dig­he­den. Nou, dat is echt een toe­wij­ding. (in­di­a­ti­mes.com/fo­to: gos­sip­cen­ters.com)

Qu­een-ac­tri­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.