Top dj Splash­mas­ter Gil­ly lan­ceert

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Splash­mas­ter dj Gil­ly is een all round dj en pro­du­cer uit Paramaribo die van dorp tot stad het pu­bliek voor zich weet te win­nen. Met rui­me er­va­ring in de mu­ziek­in­du­strie en be­kend van zijn Sra­nan Ta­ki-pro­duc­ties & li­ve­s­hows re­lea­sed hij zijn eer­ste of­fi­ci­ë­le vo­cal hou­se track Got­ta Let You Go. Het de­buut is in sa­men­wer­king met Sam De­wit, be­kend als zan­ger uit de R&B-for­ma­tie Re-Play uit Ne­der­land, en Chris­tal Nirk, Su­ri­naam­se fas­hi­on de­sig­ner, op­ge­no­men. Te­rug­ge­trok­ken in de sfeer­vol­le en pro­fes­si­o­ne­le stu­dio van Er­nes­to van Dal na­men de he­ren de stem­men op. Splash­mas­ter dj Gil­ly werk­te sa­men met Sam De­wit en Chris­tal Nirk om een ori­gi­ne­le track van ho­ge kwa­li­teit te ma­ken. Dat is mo­ge­lijk door­dat dj Gil­ly een ori­gi­ne­le pro­duc­tie heeft ge­maakt en geen over­dub na over­dub, maar een ori­gi­ne­le beat, zelf ge­schre­ven tekst en krach­ti­ge stem­men heeft ge­bruikt. Got­ta Let You Go wordt on­der Full­co­lour En­ter­tain­ment uit­ge­bracht.

Een eve­ne­men­ten- & boe­kings­bu­reau voor ar­ties­ten en al­les wat met mu­ziek en en­ter­tain­ment te ma­ken heeft. “Mu­sic is my Bu­si­ness”, al­dus Splash­mas­ter dj Gil­ly. De ta­lent­vol­le jon­ge pro­du­cers Ris­hie & Gy­or zijn aan­ge­slo­ten bij Full­co­lour En­ter­tain­ment en heb­ben mee­ge­werkt aan de­ze bij­zon­de­re pro­duc­tie. De of­fi­ci­ë­le web­si­te van de or­ga­ni­sa­tie zal la­ter dit jaar ge­lan­ceerd wor­den. Na hard ge­werkt te heb­ben aan de­ze unie­ke pro­duc­tie met in­vloe­den uit hou­se, dan­ce & loun­ge-mu­ziek maakt Splash­mas­ter dj Gil­ly de toe­gan­ke­lijk­heid van zijn nieuw­ste sin­gle in­ter­na­ti­o­naal en een breed pu­bliek her­kent zich hier­in. Zijn sin­gle is dan ook goed ont­van­gen in het bui­ten­land en te ho­ren via ver­schil­len­de ra­dio­sta­ti­ons. De lo­gi­sche ver­volgstap voor Splash­mas­ter dj Gil­ly is het op­ne­men van zijn vi­deo en vol­gen­de track…

You Go is ver­krijg­baar en te be­luis­te­ren via de on­li­ne mu­sic sto­res, on­der an­de­re iTu­nes, Spo­tiy, Ama­zon en Dee­zer & Ti­dal. (M.Po­nit/ Fo­to: Full Co­lour En­ter­tain­ment)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.