Jen­ni­fer Lopez roept La­ti­no’s op om op Hil­la­ry te stem­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Zan­ge­res Jen­ni­fer Lopez (47) riep dit week­end in Mi­a­mi tij­dens een be­ne­fiet­con­cert voor Hil­la­ry Clin­ton de La­ti­noge­meen­schap op om op de De­mo­cra­ti­sche pre­si­dents­kan­di­daat te stem­men. Lopez deed dit niet al­leen: ze stond op het po­di­um met haar ex-man Marc Antho­ny. Het op­tre­den was gratis toe­gan­ke­lijk voor de 8000 men­sen die een kaartje wis­ten te be­mach­ti­gen. Clin­ton was zelf ook aan­we­zig en be­trad nog even het po­di­um. Marc (48) noem­de tij­dens het con­cert de hui­di­ge Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen ‘een spe­ci­aal mo­ment in de ge­schie­de­nis’. Ook zei hij vol­gens

te­gen het pu­bliek: “Ik ben hier om twee vrou­wen te steu­nen aan wie ik mijn le­ven en mijn kin­de­ren ver­trouw.” Jen­ni­fer en Marc wa­ren van 2004 tot 2014 ge­trouwd en zijn de ou­ders van twee­ling Max en Em­me (8). Ze zijn na hun schei­ding al­tijd goed be­vriend ge­ble­ven en wer­ken mo­men­teel sa­men aan een Spaans­ta­lig al­bum. (Bron: De Te­le­graaf/Fo­to: in­s­ty­le.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.