La­ge ta­rie­ven druk­ken re­sul­ta­ten Eu­ronav

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ANTWERPEN - Eu­ronav heeft in het af­ge­lo­pen kwar­taal de re­sul­ta­ten on­der druk zien staan van­we­ge la­ge­re tan­ker­ta­rie­ven. Dit maak­te de Ant­werp­se scheep­vaart­groep gis­te­ren voor­beurs be­kend.

“Zo­als ver­wacht wa­ren de vracht­ta­rie­ven la­ger tij­dens het sei­zoens­ge­bon­den zwak­ke­re der­de kwar­taal. Een ho­ger aan­bod van min­der be­geer­de sche­pen van­uit ver­schil­len­de bron­nen die het prijs­ge­drag van re­ders be­ïn­vloed­den, droeg hier­toe bij. Dit was in het bij­zon­der het ge­val voor Su­ez­max­sche­pen om­dat een ver­min­der­de olie­pro­duc­tie in het At­lan­ti­sche zee­ge­bied een ne­ga­tie­ve im­pact had op de ton­mij­len”, al­dus CEO Pad­dy Rod­gers in een toe­lich­ting op de kwar­taalup­da­te.

Wel merk­te Rod­gers op dat de ta­rie­ven op dit mo­ment aan­trek­ken, me­de door een ster­ke vraag uit het Ver­re Oos­ten en een ho­ge be­vrach­tings­ac­ti­vi­teit uit de Ara­bi­sche Golf, die vol­gens de CEO “een ster­ke im­puls” op kor­te ter­mijn gaf. Daar staat wel te­gen­over dat nieu­we sche­pen in com­bi­na­tie met be­perk­te ver­schro­ting in 2017 voor te­gen­wind blij­ven zor­gen.

De om­zet van Eu­ronav kwam in het af­ge­lo­pen kwar­taal uit op 133,5 mil­joen dol­lar. In de eer­ste zes maan­den van dit jaar kwam de om­zet nog uit op 404,5 mil­joen dol­lar. Het pro­por­ti­o­ne­le be­drijfs­re­sul­taat (EBITDA) daal­de in het af­ge­lo­pen kwar­taal op jaar­ba­sis van 149,7 mil­joen naar 74,6 mil­joen dol­lar. On­der de streep rest­te een net­to­winst van 0,1 mil­joen dol­lar, be­dui­dend min­der dan de 72,2 mil­joen dol­lar uit de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der.

Het aan­deel Eu­ronav sloot vrij­dag op een ro­de beurs 2,5 pro­cent la­ger op 7,70 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: prnews­wi­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.