Cen­tu­ryLink koopt Le­vel 3 Com­mu­ni­ca­ti­ons

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LOUISIANA - Cen­tu­ryLink neemt Le­vel 3 Com­mu­ni­ca­ti­ons over voor een be­drag van on­ge­veer 34 mil­jard dol­lar in­clu­sief schul­den. Dit maak­te het Ame­ri­kaan­se te­le­com­be­drijf gis­te­ren voor­beurs be­kend. Aan­deel­hou­ders van Le­vel 3 krij­gen voor ie­der aan­deel 26,50 dol­lar in con­tan­ten en 1,4286 aan­deel Cen­tu­ryLink. Daar­mee komt de to­ta­le over­na­me­prijs uit op cir­ca 66,50 dol­lar per aan­deel Le­vel 3. Vrij­dag sloot het aan­deel Le­vel 3 op 54,05 dol­lar, een stij­ging van 4,2 pro­cent. In de elek­tro­ni­sche han­del voor­beurs komt daar mo­men­teel nog eens ruim ze­ven pro­cent bo­ven­op. Na af­ron­ding van de deal heb­ben aan­deel­hou­ders van Cen­tu­ryLink 51 pro­cent van het nieu­we be­drijf in han­den en die van Le­vel 3 be­zit­ten het res­te­ren­de deel. “De di­gi­ta­le eco­no­mie is ge­ba­seerd op breed­band con­nec­ti­vi­teit”, ver­klaar­de CEO Glen Post van Cen­tu­ryLink de over­na­me. (Beurs­dui­vel/ fo­to: Ex­pa­tAds.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.