Smog na nacht vuur­werk in Del­hi

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Na het feest van het licht is het al­tijd een paar da­gen ex­tra don­ker in Del­hi: tij­dens de feest­dag Di­va­li wordt er zo’n gro­te hoe­veel­heid vuur­werk af­ge­sto­ken dat de In­di­a­se hoofd­stad nu in een dik­ke laag smog is ge­huld. Op dit mo­ment zit er der­tig keer meer fijn­stof in de lucht dan vei­lig wordt ge­acht. Op Twit­ter wor­den fo­to’s ge­deeld van de dik­ke mist waar­in met moei­te sil­hou­et­ten van men­sen, vi­a­duc­ten of ver­keer te on­der­schei­den zijn. “Het had nu licht moe­ten zijn”, twit­tert Sheikh Haroon bij af­beel­din­gen van we­gen waar nau­we­lijks de kop­lam­pen van au­to’s te zien zijn. In­wo­ners kla­gen dat de lucht stinkt naar kruit en dat het moei­lijk is om adem te ha­len. Zelfs in hui­zen hangt na Di­va­li een waas over het meu­bi­lair en ruikt het naar vuur­werk.

De con­cen­tra­tie van PM2,5 (dat zijn fijn­stof­deel­tjes die in door­snee klei­ner zijn dan 2,5 mi­cro­me­ter en zich daar­door diep in de lon­gen nes­te­len) steeg tot 750 mi­cro­gram per ku­bie­ke me­ter. Al­les bo­ven de 25 mi­cro­gram per ku­bie­ke me­ter wordt door de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie als scha­de­lijk voor de ge­zond­heid be­schouwd. Ter ver­ge­lij­king: toen vo­rig jaar de­cem­ber in Pe­king de co­de rood werd af­ge­kon­digd, lag het aan­tal scha­de­lij­ke fijn­stof­deel­tjes (PM2.5) op 500. De In­di­a­se au­to­ri­tei­ten waar­schuw­den voor zon­dag al dat de vie­ring van Di­va­li pro­ble­men kon ver­oor­za­ken, om­dat het vrij­wel wind­stil is en de tem­pe­ra­tuur re­la­tief laag. In de aan­loop naar de feest­dag wer­den men­sen op­ge­roe­pen te­rug­hou­dend te zijn met vuur­werk, maar daar­van lij­ken wei­ni­gen zich iets te heb­ben aan­ge­trok­ken. Als er iets te vie­ren is, wordt er in In­dia al snel een hoop knal­vuur­werk af­ge­sto­ken en som­mi­ge rij­ke fa­mi­lies ge­ven er dui­zen­den eu­ro’s aan uit - ook om te la­ten zien hoe goed ze het heb­ben.

Di­va­li is één van de be­lang­rijk­ste hin­doe­ïs­ti­sche fees­ten waar­bij wordt ge­vierd dat het goe­de het kwa­de heeft over­won­nen. Hui­zen en er­ven wor­den ver­licht met kaars­jes en (olie)lamp­jes, fa­mi­lies eten sa­men en ‘s avonds wordt er vuur­werk af­ge­sto­ken. Vol­gens een on­der­zoek van de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) uit 2014 be­vin­den 13 van de meest ver­vuil­de ste­den ter we­reld zich in In­dia en Del­hi was de meest ver­vuil­de stad ter we­reld. Lucht­ver­vui­ling is in In­dia één van de be­lang­rijk­ste oor­za­ken van voor­tij­dig over­lij­den. Vol­gens de WHO ster­ven er elk jaar 620 dui­zend men­sen aan ziek­tes die zijn ge­re­la­teerd aan de ver­vui­ling. Naast vuur­werk, wordt de lucht­kwa­li­teit in de win­ter in Del­hi ook ver­er­gerd door­dat ar­me in­wo­ners in de kou­de maan­den rom­mel ver­bran­den om zich­zelf warm te hou­den en door­dat boe­ren in het ge­bied rond de stad de over­blijf­se­len van hun ge­was in brand ste­ken. (de Volks­krant)

Een dik­ke laag smog in de In­di­a­se hoofd­stad New Del­hi. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.