Op­nieuw hoofd­re­dac­teur Turk­se op­po­si­tie­krant op­ge­pakt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TURKIJE - De hoofd­re­dac­teur van de Turk­se op­po­si­tie­krant Cum­hu­riy­et, Mu­rat Sa­buncu, is op­ge­pakt door de po­li­tie. Hij wordt ver­dacht van het ple­gen van mis­da­den in naam van Koer­di­sche mi­li­tan­ten. Ook zou Sa­buncu vol­gens de recht­bank in Istan­bul ban­den heb­ben met Fet­hul­lah Gülen, de gees­te­lij­ke die door de Turk­se re­ge­ring wordt ge­zien als het brein ach­ter de mis­luk­te coup­po­ging in ju­li. Cum­hu­riy­et staat be­kend om zijn kri­ti­sche hou­ding te­gen­over de re­ge­ring. De in Istan­bul ge­ves­tig­de krant kreeg in­ter­na­ti­o­na­le be­kend­heid toen het in 2015 be­richt­te over wa­pen­le­ve­ran­ties door de Turk­se ge­hei­me dienst aan Sy­ri­sche re­bel­len. Niet veel la­ter be­land­den de toen­ma­li­ge hoofd­re­dac­teur Can Dündar en bu­reau­chef Er­dem Gül ruim drie maan­den in de cel. In au­gus­tus van dit jaar werd Dündar tot zes jaar cel ver­oor­deeld we­gens het pu­bli­ce­ren van staats­ge­hei­men in ver­band met de mis­luk­te coup. Dündar vlucht­te het land uit en werkt nu op een schuil­adres in West-Eu­ro­pa aan een boek.

De ver­oor­de­ling leid­de tot veel kri­tiek op het lei­der­schap van pre­si­dent Tayy­ip Er­do­gan en de in­per­king van de vrij­heid van me­nings­ui­ting en de men­sen­rech­ten­si­tu­a­tie on­der zijn be­wind. Sa­buncu volg­de Dündar op, maar is nu dus ook op­ge­pakt in af­wach­ting van het on­der­zoek dat naar hem gaat plaats­vin­den. Vol­gens de Turk­se tak van CNN zijn ook hui­zen on­der­zocht van an­de­re me­de­wer­kers van de krant. Er zijn aan­hou­dings­be­ve­len uit­ge­vaar­digd voor der­tien me­de­wer­kers van Cum­hu­riy­et. Een van hen zou al zijn ge­ar­res­teerd. De aan­hou­din­gen vol­gen op een week­end waar­in Turkije nog eens tien­dui­zend amb­te­na­ren ont­sloeg en vijf­tien me­dia­ka­na­len sloot. Al­len wor­den ver­dacht van ban­den met mi­li­tan­te groe­pen en de Gülen­be­we­ging. Er wa­ren al meer dan 100 dui­zend men­sen ont­sla­gen of ge­schorst en 37 dui­zend men­sen ge­ar­res­teerd sinds de mis­luk­te staats­greep. Per de­creet zijn ook de ver­kie­zin­gen voor rec­tors aan uni­ver­si­tei­ten af­ge­schaft. Pre­si­dent Er­do­gan zal de rec­tors, waar­van de kan­di­da­ten moe­ten wor­den voor­ge­dra­gen door de Raad voor het Ho­ger On­der­wijs (YOK), voort­aan recht­streeks be­noe­men.

Vol­gens de au­to­ri­tei­ten zijn de zui­ve­rin­gen no­dig om al­le aan­han­gers van de om­stre­den gees­te­lij­ke Fet­hul­lah Gülen uit het staats­ap­pa­raat en be­lang­rij­ke func­ties te ver­wij­de­ren. Turkije heeft de Ver­e­nig­de Sta­ten, waar Gülen sinds 1999 ver­blijft, om diens uit­le­ve­ring ge­vraagd. Gülen ont­kent ie­de­re rol bij de coup­po­ging.

(de Volks­krant)

De Turk­se op­po­si­tie­krant Cum­hu­riy­et, de krant staat be­kend om zijn kri­ti­sche hou­ding te­gen­over de re­ge­ring. (GRTX)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.