Na machts­va­cu­üm van 2,5 jaar heeft Li­ba­non nieu­we pre­si­dent

Times of Suriname - - BUITENLAND -

LI­BA­NON - Het Li­ba­ne­se par­le­ment heeft, na een machts­va­cu­üm van 2,5 jaar, de 81-ja­ri­ge chris­te­lij­ke Mi­chel Aoun aan­ge­we­zen als nieu­we pre­si­dent. De voor­ma­li­ge le­ger­com­man­dant, die war­me ban­den on­der­houdt met de sjii­ti­sche mi­li­tan­te or­ga­ni­sa­tie Hez­bol­lah, wist uit­ein­de­lijk een ab­so­lu­te meer­der­heid te be­ha­len.

Een eer­ste stem­ron­de mis­luk­te om­dat Aoun op twee stem­men na niet de be­no­dig­de twee­der­de meer­der­heid wist te be­ha­len. Bij een twee­de stem­ron­de wist hij als­nog ge­noeg par­le­men­ta­ri­ërs voor zich te win­nen. Li­ba­non zit zon­der pre­si­dent sinds Mi­chel Su­lei­man in mei 2014 zijn func­tie neer­leg­de. Er heb­ben in to­taal 45 stem­min­gen in het par­le­ment plaats­ge­von­den om een nieu­we lei­der te ver­kie­zen. Tel­kens lie­pen de­ze uit op een mis­luk­king. De ver­kie­zing raak­te in een stroom­ver­snel­ling toen ex­premier Saad Ha­ri­ri, die de breed­ste co­a­li­tie in het par­le­ment leidt, eer­der de­ze maand aan­kon­dig­de dat hij Aoun steunt in zijn strijd om het pre­si­dent­schap. In Li­ba­non wordt de pre­si­dent door het par­le­ment ver­ko­zen, dat even­re­dig ver­deeld is tus­sen chris­te­nen en mos­lims. In het land geldt de af­spraak dat de pre­si­dent een chris­ten moet zijn, de pre­mier een soen­niet en de par­le­ments­voor­zit­ter een sji­iet.

(de Volks­krant)

Dui­zen­den men­sen zijn zon­dag in Ma­rok­ko op ver­schil­len­de plek­ken de straat op­ge­gaan om te de­mon­stre­ren na de dood van vis­ver­ko­per Moh­sin Fik­ri. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.