Dui­zen­den men­sen pro­tes­te­ren in Ma­rok­ko na dood vis­ver­ko­per

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MA­ROK­KO - Dui­zen­den men­sen zijn zon­dag in Ma­rok­ko op ver­schil­len­de plek­ken de straat op­ge­gaan om te de­mon­stre­ren na de dood van vis­ver­ko­per Moh­sin Fik­ri.

Fik­ri kwam vrij­dag om het le­ven toen hij zijn vis, die door de po­li­tie in be­slag was ge­no­men, wil­de te­rug­ha­len uit een vuil­nis­wa­gen. Hij werd dood­ge­drukt toen het pers­me­cha­nis­me van de vuil­nis­wa­gen aan­ging. De pro­tes­ten, die voor­al gaan om machts­mis­bruik door de over­heid en on­eer­lij­ke be­han­de­ling van on­der meer klei­ne on­der­ne­mers, be­gon­nen in de stad AlHo­cei­ma, waar het voor­val plaats­vond. Ze breid­den zich za­ter­dag en zon­dag uit naar on­der meer Ca­sa­blan­ca en hoofd­stad Ra­bat, meldt BBC. De po­li­tie zou de vis­sen, een par­tij zwaard­vis­sen, heb­ben in­ge­no­men om­dat die zou­den zijn ge­van­gen bui­ten het toe­ge­sta­ne sei­zoen, vol­gens Ma­rok­kaan­se me­dia.

In een po­ging om de ge­moe­de­ren tot be­da­ren te bren­gen, gaf ko­ning Mo­ha­med de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken de op­dracht om de fa­mi­lie van de ver­ko­per te be­zoe­ken. De ko­ning zelf is niet in Ma­rok­ko aan­we­zig om­dat hij op staats­be­zoek is in Tan­za­nia. De Mi­nis­te­ries van Jus­ti­tie en van Bin­nen­land­se Za­ken zijn een on­der­zoek ge­start naar de dood van de man en hoe het pers­me­cha­nis­me in wer­king is ge­zet. Veel men­sen die pro­tes­te­ren zijn er­van over­tuigd dat het me­cha­nis­me in op­dracht van de po­li­tie is aan­ge­zet en ei­sen ge­rech­tig­heid. Gro­te de­mon­stra­ties zijn zeld­zaam in Ma­rok­ko. In 2011 gin­gen men­sen de straat op om her­vor­min­gen te ei­sen. Dit leid­de er­toe dat de ko­ning een deel van zijn macht af­stond aan een ge­ko­zen re­ge­ring. Om te voor­ko­men dat op­nieuw pro­tes­ten zou­den uit­bre­ken, wer­den toen ook meer vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­no­men. De dood van Fik­ri en de de­mon­stra­ties ver­to­nen ge­lij­ke­nis­sen met de ma­nier waar­op in Tu­ne­sië de Jas­mijn­re­vo­lu­tie be­gon. Toen ont­ston­den de­mon­stra­ties te­gen de over­heid na­dat een jon­ge­man zich­zelf in brand stak uit wan­hoop om­dat de po­li­tie het fruit en de groen­ten die hij ver­kocht in be­slag had ge­no­men.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.