Zuid-Afri­kaan­se mi­nis­ter van Financi­ën toch niet ver­volgd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-AFRI­KA - De ZuidAfri­kaan­se mi­nis­ter van Financi­ën, Pra­vin Gordhan, wordt toch niet ver­volgd voor cor­rup­tie. De open­baar aan­kla­ger liet gis­te­ren de aan­klach­ten val­len.

Het be­richt dat Gordhan zou wor­den ver­volgd leid­de tot eco­no­mi­sche on­rust in het Afri­kaan­se land. Het land ver­keert al eni­ge tijd op de rand van een fi­nan­ci­ë­le af­grond. Gordhan zou de­ze week moe­ten voor­ko­men van­we­ge het goed­keu­ren van het ver­vroeg­de pen­si­oen van een be­las­ting­com­mis­sa­ris. De­ze per­soon huur­de hij ver­vol­gens in als con­sul­tant, wat de Zuid-Afri­kaan­se be­las­ting­dienst zo’n 1,1 mil­joen rand (ruim 73.000 eu­ro) kost­te. Ook zou Gordhan sa­men met drie an­de­ren een spe­ci­a­le een­heid heb­ben op­ge­richt bin­nen de be­las­ting­dienst om pre­si­dent Ja­cob Zu­ma en an­de­re le­den van de ANC te be­spi­o­ne­ren. De mi­nis­ter bleef vol­hou­den dat de aan­klach­ten po­li­tiek ge­mo­ti­veerd wa­ren. Gordhan is al tij­den kri­tisch over de re­ge­ren­de ANC­par­tij en pre­si­dent Zu­ma. Het vrij­spre­ken van Gordhan is een te­gen­slag voor Zu­ma. De aan­klacht zou een po­ging van de pre­si­dent zijn om af te ko­men van Gordhan. In de­cem­ber werd Gordhan voor de twee­de keer be­noemd op de post van Financi­ën.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.