Vluch­te­lin­gen slaan ten­ten­kamp op bij me­tro­sta­ti­on Pa­rijs

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Het Pa­rij­se me­tro­sta­ti­on Sta­ling­rad is de tij­de­lij­ke ver­blijf­plaats ge­wor­den van een groei­end aan­tal mi­gran­ten. Na de ont­rui­ming van de ‘jun­gle’ van Ca­lais vo­ri­ge week, wordt het aan­tal mi­gran­ten dat in Pa­rijs op straat leeft door de Fran­se krant le Fi­ga­ro ge­schat op meer dan twee­dui­zend. Rond­om het me­tro­sta­ti­on Sta­ling­rad, vlak­bij het Ga­re du Nord, groei­de het aan­tal tent­jes af­ge­lo­pen we­ken aan­zien­lijk. De Fran­se po­li­tie voer­de gis­te­ren een ad­mi­ni­stra­tie­ve con­tro­le uit in de buurt van het me­tro­sta­ti­on, waar­bij de mi­gran­ten de toe­gang tot het ten­ten­kamp werd ont­zegd. Vol­gens Volks­krant Frank­rijk­cor­res­pon­dent Pe­ter Gie­sen is dit een maat­re­gel om in­zich­te­lijk te ma­ken hoe­veel vluch­te­lin­gen er pre­cies aan­we­zig zijn in het ten­ten­kamp.

“De om­ge­ving van het me­tro­sta­ti­on is een ben­de; on­der het giet­ij­ze­ren vi­a­duct waar de me­tro over­heen rijdt, staan nu al­le­maal tent­jes op­ge­sla­gen. Het gaat om meer dan ze­ven­hon­derd tent­jes”, zegt Pe­ter Gie­sen. “De om­stan­dig­he­den zijn er­bar­me­lijk. Sa­ni­tair ont­breekt. Om­wo­nen­den heb­ben hier­over ge­klaagd, en wach­ten op maat­re­ge­len van de ge­meen­te.”

Wan­neer de ont­rui­ming van het kamp zal plaats­vin­den, is voor­als­nog on­dui­de­lijk. De Fran­se mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken, Ber­nard Ca­ze­neu­ve, zei in een ver­kla­ring dat het zou ge­beu­ren in de da­gen die vol­gen. De om­vang van het kam­pe­ment is de af­ge­lo­pen we­ken toe­ge­no­men, maar het is on­dui­de­lijk of dit mi­gran­ten uit Ca­lais zijn. Er zit ook een groot aan­tal mi­gran­ten bij die de Mid­del­land­se zee is over­ge­sto­ken. Ove­ri­gens is het zo dat een groot aan­tal vluch­te­lin­gen kan re­ke­nen op po­li­tiek asiel in Frank­rijk. Pas­cal Bri­ce, het hoofd van de vluch­te­lin­gen­be­scher­ming van Frank­rijk, ver­klaar­de dat on­ge­veer 80 pro­cent van de Af­gha­nen en 60 pro­cent van de Soe­da­ne­zen in Frank­rijk te­recht kon voor asiel.

(de Volks­krant)

Ten­ten­kamp bij me­tro­sta­ti­on Sta­lings­rad, Pa­rijs. (Bu­si­ness In­si­der)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.