Mol­da­vi­ërs moe­ten op­nieuw naar stem­bus

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MOLDAVIE - De be­vol­king van Mol­da­vië moet voor de twee­de keer de gang naar de stem­bus ma­ken voor de pre­si­den­ti­ë­le ver­kie­zin­gen. Voor­lo­pi­ge re­sul­ta­ten to­nen aan dat de pro-Rus­si­sche so­ci­a­list Igor Do­don te wei­nig stem­men heeft ge­kre­gen om de over­win­ning te kun­nen clai­men. Met 99,5 pro­cent van de stem­men ge­teld, bleek gis­te­ren dat Do­don 48,5 pro­cent van de stem­men ge­won­nen heeft. Zijn be­lang­rijk­ste pro-Eu­ro­pe­se uit­da­ger, Maia San­du, had 38,2 pro­cent. Do­don heeft 51 pro­cent van de stem­men no­dig om te win­nen. De Mol­da­vi­ërs gin­gen zon­dag voor het eerst in twin­tig jaar naar de stem­bus om een nieu­we pre­si­dent te kie­zen. De au­to­ri­tei­ten schat­ten de op­komst op on­ge­veer 50 pro­cent. Het land heeft 3,5 mil­joen in­wo­ners. Hoe­wel de pre­si­dent van Mol­da­vië voor­al een re­pre­sen­ta­tie­ve taak heeft, kan hij wel de­ge­lijk in­vloed uit­oe­fe­nen op met na­me de koers van de bui­ten­land­po­li­tiek. (NU.nl)

Do­nald Trump Co­lo­ra­do Ral­ly in Gree­ley, Co­lo­ra­do. (Breit­bart)

De be­vol­king van Mol­da­vië moet voor de twee­de keer de gang naar de stem­bus ma­ken voor de pre­si­den­ti­ë­le ver­kie­zin­gen. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.