Trump dicht het gat met Clin­ton, maar De­mo­craat blijft fa­vo­riet

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Het ver­schil tus­sen Do­nald Trump en Hil­la­ry Clin­ton wordt steeds klei­ner. Vol­gens een nieu­we lan­de­lij­ke pei­ling staan bei­den vrij­wel ge­lijk. In de be­lang­rij­ke ‘swing sta­te’ Flo­ri­da heeft Trump zelfs een lich­te voor­sprong ge­no­men. Hoe­wel de Re­pu­bli­kein met nog acht da­gen te gaan het gat dicht, blijft Clin­ton nog al­tijd de gro­te fa­vo­riet door haar ste­vi­ge greep op het Elec­to­ral Col­le­ge. De com­mo­tie over de ‘her­vat­ting’ van het FBI-on­der­zoek naar Clin­tons e-mail­schan­daal is nog niet in de­ze pei­lin­gen op­ge­no­men. De ko­men­de da­gen zal moe­ten blij­ken of het de pre­si­dents­ra­ce flink over­hoop haalt, met na­me in de sta­ten waar Clin­ton en Trump nog da­ge­lijks om vech­ten. In een ge­mid­del­de van di­ver­se pei­lin­gen van Re­al Clear Po­li­tics is Clin­tons lan­de­lij­ke voor­sprong te­rug­ge­bracht tot 4,3 pro­cent­punt, ver­ge­le­ken met bij­na ze­ven pro­cent­punt twee we­ken ge­le­den. Vol­gens een Was­hing­ton Post/ABC News-pei­ling is het ver­schil zelfs nog maar één pro­cent­punt. Om­dat dit ge­rin­ge ver­schil valt bin­nen de fou­ten­mar­ge, zou de strijd vol­gens de­ze pei­ling nu zijn ver­an­derd in een nek-aan-nek­ra­ce. Hoe­wel de ra­ce om het Wit­te Huis span­nen­der wordt en Trump het mo­men­tum lijkt te heb­ben, staat hij nog al­tijd voor een haast on­mo­ge­lij­ke taak. Zelfs als hij al­le cru­ci­a­le sta­ten wint waar de strijd nog niet is be­slist, de zo­ge­naam­de ‘batt­leground-sta­tes’, komt hij nog zes kies­man­nen te­kort van de 270 die no­dig zijn in het Elec­to­ral Col­le­ge om te win­nen. Trump zal dus min­stens één staat van Clin­ton moe­ten af­snoe­pen om pre­si­dent te wor­den.

Al­leen een flin­ke ver­schui­ving on­der de kie­zers, bij­voor­beeld door het FBI-be­sluit, kan hem vol­gen­de week nog red­den. “Zo’n gro­te ont­wik­ke­ling op zo’n laat mo­ment in de ra­ce zal Clin­ton ze­ker eni­ge scha­de be­rok­ke­nen”, zegt hoog­le­raar Lar­ry Sa­ba­to van de Uni­ver­si­teit van Vir­gi­nia van­uit de VS over het her­vat­te FBI-on­der­zoek. Sa­ba­to is een van Ame­ri­ka’s be­kend­ste ver­kie­zings­on­der­zoe­kers. “Dit kan de strijd span­nen­der ma­ken. Maar ik denk dat een over­win­ning van Trump nog steeds niet mo­ge­lijk is.” De ver­schui­ving in de pei­lin­gen werd vo­ri­ge week al in gang ge­zet. Drie pei­lin­gen ga­ven toen aan dat het ver­schil zo klein was, dat er spra­ke was van een nek-aan­nek­ra­ce. Een van die pei­lin­gen was van de fi­nan­ci­ë­le nieuws­si­te In­ves­tors Bu­si­ness Dai­ly (IBD), die in 2012 de meest ac­cu­ra­te pei­ling werd ge­noemd. Maar des­kun­di­gen de­den de­ze pei­lin­gen af als uit­schie­ters. De ge­res­pec­teer­de Was­hing­ton Post/ABC News-pei­ling sluit zich nu bij de­ze pei­lin­gen aan. Clin­ton stond zon­dag op 46 pro­cent en Trump op 45. Een week ge­le­den was het ver­schil in de­ze pei­ling nog twaalf pro­cent­punt.

Ook in de groot­ste ‘swing sta­te’ Flo­ri­da, goed voor 29 van de 270 be­no­dig­de kies­man­nen, wordt het ver­schil klei­ner. Vol­gens twee pei­lin­gen, van Bloom­berg en The New York Ti­mes, gaat Trump nu aan kop met twee tot vier pro­cent­punt. In het Re­al Clear Po­li­tics-ge­mid­del­de is het in Flo­ri­da een nek-aan-nek­ra­ce, ter­wijl Clin­ton vo­ri­ge week nog een voor­sprong in de staat had van vier pro­cent­punt. Trump moet Flo­ri­da win­nen. Bei­de kan­di­da­ten voe­ren nu vol­op cam­pag­ne in de staat. Clin­ton kan zijn pad naar het pre­si­dent­schap sim­pel af­snij­den door op 8 no­vem­ber Flo­ri­da te win­nen.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.