De eco­no­mie van Groot-Brit­tan­nië groei­de met 0,5% in der­de kwar­taal 2016

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Ge­ach­te le­zers van Ti­mes of Su­ri­na­me, we ho­pen dat jul­lie heb­ben ge­no­ten van ons ar­ti­kel van de vo­ri­ge week. Op don­der­dag 27 ok­to­ber be­richt­te het Brit­se sta­tis­tiek­bu­reau, Of­fi­ce for Na­ti­o­nal Sta­tis­tics (ONS), dat de eco­no­mi­sche groei in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk in het der­de kwar­taal veel be­ter was dan ver­wacht.

Het Brit­se sta­tis­tiek­bu­reau mel­de don­der­dag ook dat het be­sluit van de Brit­se be­vol­king van eind ju­ni om de Eu­ro­pe­se Unie te ver­la­ten, voor­als­nog geen gro­te ge­vol­gen heeft ge­had voor de eco­no­mie.

In de pe­ri­o­de van ju­li tot en met sep­tem­ber ging de eco­no­mie van Groot-Brit­tan­nië met 0,5 pro­cent voor­uit op kwar­taal­ba­sis, ter­wijl eco­no­men en ana­lis­ten, ge­mid­deld op 0,3 pro­cent groei had­den ge­re­kend.

In het twee­de kwar­taal groei­de de Brit­se eco­no­mie nog met 0,7 pro­cent op kwar­taal­ba­sis en met 2,1 pro­cent ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der.

On­der­staan­de gra­fiek toont de groei van de Brit­se eco­no­mie in de af­ge­lo­pen drie jaar. In het der­de kwar­taal groei­de de eco­no­mie op kwar­taal­ba­sis met 0,5 pro­cent en met 2,3 pro­cent ten op­zich­te van het der­de kwar­taal van 2015. Er was voor­af ge­re­kend op een groei van 0,4 pro­cent op kwar­taal­ba­sis en van 2,1 pro­cent op jaar­ba­sis.

Zo­als van on­der­staan­de gra­fiek is te zien, is de groei hoofd­za­ke­lijk te dan­ken aan de dien­sten­sec­tor, die het af­ge­lo­pen kwar­taal erg goed pres­teer­de. Aan de an­de­re kant gin­gen de za­ken moei­za­mer in de bouw en in­du­stri­ë­le sec­tor, waar­bij ook de mijn­bouw­sec­tor hoort.

Zo­als van on­der­staan­de 5 jaar-gra­fiek is te zien, toont de eco­no­mie van Groot Brit­tan­nië nu al vijf­tien kwar­ta­len op rij groei. PGM Ca­pi­tal com­men­taar & ana­ly­se:

Voor­stan­ders van de brexit zul­len de cij­fers aan­grij­pen om te be­na­druk­ken dat de waar­schu­win­gen voor eco­no­mi­sche ramp­spoed la­rie en ape­kool wa­ren.

Tij­dens de cam­pag­ne in de aan­loop naar het re­fe­ren­dum was her­haal­de­lijk te ho­ren dat de Brit­se eco­no­mie on­der­uit dreig­de te gaan.

De Brit­se cen­tra­le bank voor­spelt voor vol­gend jaar trou­wens een for­se groei­ver­tra­ging, zo­dra de im­pact van het re­fe­ren­dum is door­ge­dron­gen.

De con­sump­tie komt waar­schijn­lijk on­der druk te staan, om­dat de in­fla­tie de koop­kracht van de huis­hou­dens aan­vreet. De in­fla­tie is op­ge­lo­pen tot 1 pro­cent en de ver­wach­ting is dat ten ge­vol­ge van de vrije val van de Brit­se pond ster­ling, de­ze door­klimt naar 3 pro­cent vol­gend jaar.

Als ge­volg van BREXIT heeft Groot-Brit­tan­nië zijn tri­ple A-ra­ting ver­lo­ren, waar­door de over­heid meer ren­te moet be­ta­len bij het aan­trek­ken van geld.

De Bank of Eng­land ver­zacht­te de klap door het mo­ne­tai­re be­leid in au­gus­tus fors te ver­soe­pe­len, met een his­to­risch la­ge ren­te van 0,25 pro­cent en 60 mil­jard pond ex­tra geld­cre­a­tie.

In on­der­staan­de gra­fiek is te zien dat de waar­de van het pond in 30 jaar niet zo laag heeft ge­staan. Hier­door is de in­voer duur­der, maar de uit­voer wordt ge­sti­mu­leerd door­dat de­ze goed­ko­per ge­wor­den is. En de koers­val van het pond geeft de Brit­se ex­por­teurs voor­lo­pig zuur­stof en vormt zo een buf­fer voor de eco­no­mie.

Als ge­volg hier­van heb­ben de aan­de­len­koer­sen zich ech­ter her­steld, wat be­te­kent dat ook de han­del in aan­de­len van Brit­se be­drij­ven gro­ter is dan voor het re­fe­ren­dum.

Een po­si­tief ef­fect van de la­ge koers van de Brit­se pond is, dat pro­duc­ten en dien­sten van Brit­se mul­ti­na­ti­o­nals in het bui­ten­land goed­ko­per zijn ge­wor­den, waar­door hun win­sten sterk zijn toe­ge­no­men.

Twee Brit­se be­drij­ven die hier­van flink pro­fi­te­ren, zijn de con­glo­me­raat Rec­kitt & Bec­ki­ser Groep en ‘s we­relds groot­ste pro­du­cent van al­co­ho­li­sche dran­ken, Dia­geo.

On­der­staan­de vijf-jaar-gra­fie­ken ge­ven aan dat de koer­sen van de hier­bo­ven ge­noem­de be­drij­ven in de af­ge­lo­pen vijf jaar met res­pec­tie­ve­lijk 128 pro­cent en 67 pro­cent zijn ge­ste­gen. Ge­ba­seerd op hun fun­da­men­ten, pro­duc­ten mix, ster­ke ba­lans en zeer ge­zon­de di­vi­dend, heb­ben we een Strong Buy-waar­de­ring op de aan­de­len van de­ze be­drij­ven.

De be­ter dan ver­wach­te cij­fers kun­nen de Brit­se cen­tra­le bank er mo­ge­lijk toe be­we­gen nog even af te zien van een nieu­we ren­te­ver­la­ging.

De­ze week houdt de Bank of Eng­land een ren­te­ver­ga­de­ring. Gou­ver­neur Mark Car­ney liet de­ze week door­sche­me­ren dat een nieu­we ren­te­ver­la­ging er niet zit aan te ko­men.

Als uw be­trouw­ba­re fi­nan­ci­eel ad­vi­seur zijn wij van PGM Ca­pi­tal graag tot uw dienst om u bij te staan om uw ver­mo­gen te be­scher­men in de­ze moei­lij­ke, tur­bu­len­te en on­ze­ke­re tij­den.

Het is een ge­noe­gen om u te heb­ben ge­ïn­for­meerd en tot de vol­gen­de week.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.