IPho­ne 8 krijgt drie mo­del­len met gla­zen ach­ter­kant

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Ap­ple zou vol­gend jaar drie in plaats van twee nieu­we iPho­nes wil­len in­tro­du­ce­ren, al­le­maal met een gla­zen ach­ter­kant.

Ap­ple zou de vol­gen­de iPho­ne uit­bren­gen in de hui­di­ge for­ma­ten van 4,7 en 5,5 inch, met daar­naast een der­de mo­del van 5 inch. Dat be­weert een bron van de Nik­kei Asi­an Re­view. Ap­ple zou voor de toe­stel­len weer over­stap­pen naar een gla­zen ach­ter­kant. De iPho­ne 4 en 4S had­den ook al een ach­ter­kant van glas, waar­na Ap­ple voor de iPho­nes 5 tot en met 7 over­stap­te op vol­le­dig alu­mi­ni­um be­hui­zin­gen.

Het is niet voor het eerst dat er ge­ruch­ten gaan over een iPho­ne met vol­le­dig gla­zen be­hui­zing. De door­gaans goed in­ge­voer­de ana­list Ming-Chi Kuo meld­de in april al dat Ap­ple glas over­woog, en zet­te dat in sep­tem­ber nog ex­tra kracht bij. Ook de Nik­kei Asi­an Re­view deed eer­der al mel­ding van een toe­kom­sti­ge gla­zen iPho­ne.

Ver­wacht wordt dat die gla­zen iPho­nes een ver­ge­lijk­baar de­sign krij­gen als de iPho­nes 4 en 4S, met een me­ta­len rand aan de zij­kant en voor en ach­ter glas. Ap­ple zou glas me­de over­we­gen door de po­pu­la­ri­teit van het nieu­we glim­mend zwar­te iPho­ne 7. Dat mo­del krijgt ge­mak­ke­lijk kras­sen, iets waar glas min­der last van heeft. (NU.nl) De nieu­we con­so­le van Nin­ten­do, Switch, krijgt een mul­ti-tou­chs­creen met een door­snee van 6,2 inch en een re­so­lu­tie van 1280x720 pixels. Dat zeg­gen bron­nen te­gen Eu­ro­ga­mer.

Het is voor het eerst dat het Ja­pan­se be­drijf een scherm met zo­ge­he­ten ca­pa­ci­tief aan­raak­ge­voe­li­ge sen­so­ren ge­bruikt, ver­ge­lijk­baar met de scher­men als de mees­te smartpho­nes te­gen­woor­dig heb­ben. Nin­ten­do ge­bruik­te tot nu toe re­sis­tie­ve tou­chs­creens. Die zijn druk­ge­voe­lig waar­door je met bij­na al­les het scherm kan be­die­nen. Ca­pa­ci­tie­ve tou­chs­creens wer­ken al­leen met de vin­gers. Nin­ten­do ont­hul­de vo­ri­ge week de komst van zijn nieuw­ste spel­com­pu­ter. De con­so­le wordt naar ver­wach­ting in ja­nu­a­ri ge­pre­sen­teerd en is van­af maart te koop. Met de Switch kun­nen ge­brui­kers snel over­stap­pen (swit­chen) naar an­de­re ma­nie­ren om te spe­len. De com­pu­ter ge­bruikt daar af­neem­ba­re con­trol­lers voor. Als ze bij­voor­beeld op de tv heb­ben ge­speeld en de deur uit moe­ten, kun­nen ze de con­trol­ler vast­klik­ken aan het hart van de spel­com­pu­ter en dat mee­ne­men. Dan heb­ben ze bui­ten een draag­ba­re con­so­le om ver­der mee te spe­len.

(Di­gi­taal/fo­to: Ya­hoo Sports) Ap­ple heeft don­der­dag zo­als ver­wacht een up­da­te voor zijn MacBooks ge­pre­sen­teerd. De nieu­we ap­pa­ra­ten zijn uit­ge­rust met een vin­ger­af­druk­sen­sor voor Ap­ple Pay, de be­taal­dienst van het tech­be­drijf. Ook zijn de ap­pa­ra­ten veel lich­ter dan de voor­gan­gers. Ver­der heb­ben de MacBooks een spe­ci­a­le Oled-strip bo­ven het toet­sen­bord op de plek waar voor­heen de F-toet­sen za­ten. Dit klei­ne tou­chs­creen ge­naamd Touch Bar re­a­geert op aan­ra­kin­gen, bij­voor­beeld om te ver­gro­ten. Vol­gens Ap­ple was de ou­de tech­no­lo­gie 45 jaar oud. “Die ge­brui­ken we niet meer”, ver­klaar­de Ap­ple-top­man Tim Cook de wij­zi­ging.

De nieu­we MacBook Pro­ap­pa­ra­ten, er ko­men drie va­ri­an­ten, zijn per di­rect te be­stel­len. Ap­ple pre­sen­teer­de pre­cies 25 jaar ge­le­den zijn eer­ste lap­top, de Po­werBook. De nieuw­ste MacBook Pro is 6,8 mil­joen keer zo snel als de Po­werBook. Cook be­klom tra­di­tie­ge­trouw het po­di­um om de nieuw­ste pro­duc­ten te pre­sen­te­ren. Hij ont­hul­de ook de nieu­we TV-app. Daar­mee wordt on­der meer het zoe­ken en be­kij­ken van se­ries en films uit ver­schil­len­de apps op Ap­ple TV, iPho­ne en iPad een­vou­di­ger.

(Di­gi­taal/fo­to: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.