IPho­ne krijgt OLED-scherm

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Een toe­kom­sti­ge iPho­ne wordt voor­zien van een OLED-beeld­scherm. Dat ver­tel­de Sharp-pre­si­dent Tai Jeng-wu tij­dens een toe­spraak op Ta­tung Uni­ver­si­ty, al­dus Nik­kei. “De iPho­ne evo­lu­eert al een tijd en wis­selt nu van LTPS- naar OLED­pa­ne­len”, al­dus de Sharp­baas in zijn speech. “We we­ten niet of Ap­ples OLED-iPho­nes een hit wor­den, maar als ze dit niet doen en zich­zelf trans­for­me­ren, zal er geen in­no­va­tie zijn.” Ge­ruch­ten wij­zen al lan­ger op de komst van een iPho­ne met OLED­scherm, maar tot nu toe is het ge­bruik van de tech­no­lo­gie nog niet be­ves­tigd. Mo­ge­lijk heeft de pre­si­dent van Sharp zijn mond voor­bij­ge­praat. Het be­drijf is on­der­de­len­le­ve­ran­cier voor Ap­ple. OLED­scher­men heb­ben be­te­re zwart­waar­den, waar­door een ho­ger con­trast mo­ge­lijk is. Daar­naast zijn de scher­men ener­gie­zui­ni­ger en kun­nen ze mak­ke­lij­ker wor­den ge­bo­gen. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.