Hal­lo­ween op wie­len: kin­de­ren in rol­stoel krij­gen spe­ci­aal kos­tuum

Times of Suriname - - PANORAMA -

Wat doe je als je in een rol­stoel zit en toch wilt mee­doen aan ‘trick or tre­at’? De Ame­ri­kaan­se stich­ting Ma­gic Wheel­chair heeft de op­los­sing. Zij ma­ken spe­ci­a­le hal­lo­ween­rol­stoe­len voor ge­han­di­cap­te kin­de­ren zo­dat die mee kun­nen op snoep­jes­jacht. Ame­ri­kaan Ry­an Wei­mer, op­rich­ter van Ma­gic Weel­chair, en zijn vrouw La­na heb­ben drie zoons met spi­na­le spier­atro­fie, dat is een ziek­te waar­bij je spie­ren ver­zwakt zijn. Hun zoons zijn hun inspi­ra­tie voor de stich­ting. In 2008 ver­sier­den ze voor het eerst de rol­stoel van hun oud­ste zoon Ke­a­ton. Dat werd een pi­ra­ten­schip. Ke­a­ton wil­de dat jaar als pi­raat ver­kleed gaan. Zijn va­der Ry­an vond dat de out­fit niet com­pleet zou zijn zon­der schip. “Ke­a­ton kan niet zon­der zijn rol­stoel en een pi­raat kan niet zon­der zijn schip. Dus bouw­de ik een schip voor Ke­a­ton om in rond te va­ren”, zegt hij te­gen de BBC. Met het ma­ken van een rol­stoel­kos­tuum is Ry­an zo’n 120 uur be­zig, en het kost hem tus­sen de 1800 en 3600 eu­ro. Toen zijn zoon na het suc­ces van het pi­ra­ten­schip een jaar la­ter met een nieuw idee kwam voor het kos­tuum voor dat jaar, kromp Ry­an toch even in­een. “Het kost zo­veel tijd en geld dat het naast leuk, ook een pijn­lijk, in­ten­sief en frus­tre­rend pro­ject wordt. Maar uit­ein­de­lijk is het al­tijd gaaf om aan de rol­stoel te wer­ken”, zegt Ry­an. An­de­re ou­ders van ge­han­di­cap­te kin­de­ren kre­gen snel lucht van Ry­an’s rol­stoe­len. Steeds meer aan­vra­gen kwa­men bin­nen. Ry­an be­sloot daar­op in 2015 om de stich­ting Ma­gic Wheel­chair op te rich­ten die met be­hulp van vrij­wil­li­gers de wen­sen van zo­veel mo­ge­lijk kin­de­ren ver­vult. Om­dat ze niet op elk ver­zoek kun­nen in­gaan, vra­gen ze kin­de­ren om een vi­deo op te ne­men waar­in ze uit­leg­gen waar­om ze een ver­bouw­de rol­stoel ver­die­nen. Ie­der jaar wil Ma­gic Wheel­chair 25 rol­stoe­len om­bou­wen die wor­den ver­deeld on­der kin­de­ren in elf sta­ten in Ame­ri­ka. De stich­ting hoopt bin­nen en­ke­le ja­ren uit te brei­den en voor het he­le land rol­stoel­kos­tuums te kun­nen bou­wen. Ook ho­pen ze uit te kun­nen brei­den naar an­de­re lan­den, zo­als Ca­na­da en Chi­li. (Bron:Rtl nieuws.nl/ Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.