Le­raar komt uit de kast en één re­ac­tie had hij niet met­een ver­wacht

Times of Suriname - - PANORAMA -

Uit de kast ko­men is al­tijd span­nend. He­le­maal als je het voor een vol­le klas doet. Le­raar Sip Mark­ink uit Amsterdam deed het. Zijn co­ming out kreeg daar­door nog een bij­zon­der staart­je.

In zijn blog be­schrijft Mark­ink hoe hij tij­dens een ge­sprek over een school­feest aan zijn klas ver­tel­de dat hij op man­nen valt. Zijn leer­lin­gen had­den hem op het feest vol­op zien dan­sen met zijn vrou­we­lij­ke col­le­ga’s en im­pli­ceer­den dat hij hen leuk vond. “U bent echt een wo­ma­ni­zer mees­ter,” zo klonk het. Eerst lach­te hij de op­mer­kin­gen nog weg, maar toen die niet op­hiel­den, be­sloot Mark­ink hen te ver­tel­len hoe het wer­ke­lijk zat. “Ik vind de­ze da­mes in­der­daad erg leuk,” zei hij. “We heb­ben veel lol, maar ik kan jul­lie uit de droom trek­ken: ik val op man­nen!” Bui­ten de klas was Mark­ink al veel lan­ger uit de kast, maar zijn open­ba­ring in de klas zorg­de voor nog­al wat op­win­ding. Na een paar se­con­den van dood­se stil­te, kreeg de jon­ge le­raar een vra­gen­vuur te ver­wer­ken: “Heeft u een vriend?”, “Heeft u wel­eens wat met een vrouw ge­daan?” en “Wat von­den uw ou­ders er­van?” Hij gaf op al­le vra­gen eer­lijk ant­woord en de klas ver­liet ver­vol­gens op­ge­to­gen zijn les. Een leer­lin­ge bleef ach­ter. “Ik val op meis­jes, mees­ter,” ver­trouw­de zij Mark­ink toe.

Trots liet zij hem fo­to’s zien van haar vrien­din. “We heb­ben al vier maan­den, ze is zo leuk! Al­leen de klas weet het nog niet.” Mark­ink be­sloot haar een hand­je te hel­pen. Op Twit­ter post­te de le­raar gis­te­ren een up­da­te: “Het meis­je heeft net haar co­ming out ge­had in mijn les. Luid ap­plaus van de klas, wel 3 keer! Ik zit nog na te glun­de­ren”. Hij noemt het “de mooi­ste en be­lang­rijk­ste les van het jaar.” (AD.NL/fo­to: pbs.twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.