Brits zie­ken­huis liet uit­ge­droog­de Sean vocht uit nat­te doek­jes zui­gen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een kin­der­zie­ken­huis in het Brit­se Bris­tol is fors in de fout ge­gaan bij de be­han­de­ling van de 4-ja­ri­ge Sean Tur­ner, die daar in 2012 door ver­waar­lo­zing over­leed. Vol­gens een re­cent on­der­zoek zou hij in het zie­ken­huis zo erg zijn uit­ge­droogd dat hij vocht uit nat­te doek­jes pro­beer­de te zui­gen. Het kind uit Warm­in­ster over­leed, zes we­ken na een zwa­re hart­ope­ra­tie, door een her­sen­bloe­ding. Uit een nieuw on­der­zoeks­rap­port van de Brit­se Om­buds­man blijkt dat het me­disch per­so­neel van het Bris­tol Kin­der­zie­ken­huis in to­taal 22 cru­ci­a­le fou­ten heeft ge­maakt. Voor­al de na­zorg liet vol­gens het rap­port te wen­sen over. Het jon­ge­tje werd na de ope­ra­tie door de ver­ple­ging he­le­maal uit­ge­droogd ach­ter­ge­la­ten. Om toch aan wa­ter te ko­men pro­beer­de hij het vocht uit nat­te doek­jes te zui­gen. Ook kreeg hij drie da­gen lang bloed­ver­dun­ners, ter­wijl de­ze maar voor 6 uur wa­ren voor­ge­schre­ven. Daar­naast werd Sean te snel van de in­ten­si­ve ca­re naar een ge­wo­ne ka­mer ge­bracht en had­den de dok­ters pas veel te laat in de ga­ten dat het niet goed ging. “Sean heeft niet de bes­te na­zorg ge­kre­gen en hier­door heeft hij nooit een goe­de kans ge­had om te over­le­ven”, zo con­clu­deert de Om­buds­man. De ou­ders van Sean zeg­gen zich schul­dig te voe­len dat ze hem in de steek heb­ben ge­la­ten door hem naar zo’n slecht zie­ken­huis te stu­ren. “Er zijn zo veel kan­sen ge­mist om Sean te red­den uit zijn wan­ho­pi­ge si­tu­a­tie”, al­dus Ste­ve en Yo­lan­da Tur­ner. “Wij moe­ten na de­ze hor­ror ver­der met ons le­ven.” Het kin­der­zie­ken­huis heeft in­mid­dels haar ex­cu­ses aan­ge­bo­den aan de ou­ders. “We heb­ben ge­faald en dat spijt me”, ver­klaar­de di­rec­teur Ro­bert Wooley. “We ge­ven elk kind de bes­te zorg, maar het spijt me dat dat bij jul­lie kind niet is ge­beurd.” Het zie­ken­huis zou nog in con­tact zijn met de ou­ders van Sean en ze blij­vend in­for­me­ren over de ver­be­te­rin­gen die wor­den ge­daan na het rap­port. (Bron:Ad.nl/Fo­to: Gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.